Arbeidsmåter i veiledning
2012-2013 - VIU8291 - 15sp

Forutsetter bestått

VIU8281 Grunnlagsforståelse i veiledning 15 stp.

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten :

Kunnskap

 • ha kunnskap om ulike tilnærmingsmåter i veiledning
 • kunne planlegge og gjennomføre veiledning individuelt/i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med med bakgrunn innenfor veiledning

Ferdigheter

 • kunne anvende ulike tilnærminger i veiledning
 • kunne reflektere over egen utøvelse av veiledning
 • kunne gjennomføre veiledning individuelt /gruppe

Generell kompetanse

 • kunne evaluere/vurdere veiledning
 • kunne vurdere ulike etiske perspektiver i veiledning
 • bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Emnets temaer

 • Ulike arbeidsmåter i veiledning: Språksystemisk - narrativ tilnærming
 • Reflekterende prosesser i veiledning
 • Løsningsfokusert coaching
 • Etiske, moralske og filosofiske perspektiver i møte med den andre

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeveiledning, gruppearbeid/øvelser og skriving

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen over én uke

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne og en ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 • Refleksjonslogg x 2
 • Veiledningspraksis 30 t
 • Muntlig fremføring av hjemmeeksamen

Læremidler

Alle