Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning
2012-2013 - VIU8301 - 15sp

Forutsetter bestått

 • VIU8281 Grunnlagsforståelse i veiledning
 • VIU8291 Arbeidsmåter i veiledning

Forventet læringsutbytte

 Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

 • ha kunskap om gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering
 • ha innsikt i ulike forståelsesformer for kropp, kultur og kjønn

Ferdigheter

 • ha erfaring med utøvelse av gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering

Genrell kompetanse

 • ha videreutviklet selvrefleksjon i veiledning
 • ha et reflektert forhold til kunnskapsbegrepet/kunnskkapsformer

Emnets temaer

 • Ulike tilnærminger gjennom forståelse av seg selv tuftet på kropp, kultur og kjønn
 • Gruppedynamikk, teambygging og konflikthåndtering
 • Kunnskapsforståelse
 • "Den reflekterte praktiker"

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Refleksjonsbasert hjemmeeksamen (individuell) over én uke.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 praksislogger
 • 1 litteraturlogg
 • 2 logger etter undervisning/veiledning
 • Personlig læreplan

Læremidler

 Alle