Veiledning i ulike kontekster
2012-2013 - VIU8311 - 15sp

Forutsetter bestått

 • VIU8281Grunnlagsforståelse i veiledning
 • VIU8291 Arbeidsmåter i veiledning
 • VIU8301 Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

 • ha kunnskap om veiledning/coaching i forhold til organisasjon og samfunn

Ferdigheter

 • kunne anvende ledelsesbasert coaching

Generell kompetanse

 • kunne skape/fremme dialog i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • kunne ivareta de etiske aspektene i møte med den andre

Emnets temaer

 • De etiske perspektivene i veiledning
 • Dialogen i et internasjonalt perspektiv
 • Ledelsesbasert coaching
 • Veiledning i organisasjon og samfunn

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Praksis
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

 • Individuell hjemmeeksamen som fordypningsoppgave (selvalgt problemstilling) over én uke.
 • Muntlig høring

Skriftlig del gis en midliertidig karakter, som justeres med muntlig høring.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 1 interne og 1 ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 For kandidater som får F må ny oppgave leveres før neste semester starter. Her gis ingen veiledning, men problemstilling må godkjennes av emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle

Obligatoriske arbeidskrav

 • 2 praksislogger
 • 1 litteraturlogg
 • 2 logger etterundervisning/veiledning

Læremidler

 Alle