Veiledet praksis i kirurgi inkl.hospitering på opr.avd. - studieenhet 2
2012-2013 - VPK2002D - 15sp

Forutsetter bestått

 SPL 1004 -Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
 SPL 1004 - Medikamentregning
 VPS 1002 - Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

 PRU 2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritiske og kroniske syke med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde.

Ferdigheter - studenten
- deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med kirurgiske lidelser.
- reflekterer over personlig og faglig utvikling
- foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.

 Generell kompetanse - studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger.
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
 Hospitering på opr.avd.

 
 
 

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Erfaringslæring med refleksjon og veiledning, individuelt og i grupper
 Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

;Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultet i VPK 2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

 Obligatoriske skriftlige arbeidskrav:
- veiledningsgrunnlag
- Skriftlige refleksjoner i praksis
- Pedagogisk framlegg i gruppe
Arbeidskravene er nærmere beskrevet i Vurderingsporteføljen

Det er obligatorisk til stedeværesle på 300 timer (kan ha fravær på 10%) i praksis.
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få bestått praksisperiode.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplanen for 2. studieenhet.