Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel
2012-2013 - VPM2002 - 15sp

Forutsetter bestått

VPS1002 - Veiledet praksis i sykehjem
SPL 1004 -Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
SPL 1004MED - Medikamentregning

Anbefalt forkunnskap

PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper - studenten
-har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med medisinske lidelser
-beskriver jordmors arbeidsområde

Ferdigheter - studenten
-deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med medisinske lidelser
-reflekterer over personlig og faglig utvikling
-foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov

Generell kompetanse - studenten
-engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
-viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
-utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med medisinske lidelser

Hospitering på føde-/barselavdeling.

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning indviduelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPM 2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og dagligveileder/hovedveileder i praksisfeltet

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPM2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske skriftlige arbeidskrav.
- veiledningsgrunnlag
- skriftlige refleksjoner
- pedagogisk framlegg i gruppe
Arbeidskravene er nærmere beskrevet i VUrderingsporteføljen.

Det er 300 timers tilstedeværelse i praksis(studenten kan ha 10% fravær).
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få bestått praksisperiode.

Læremidler

Pensumliste i undervisningsplan studieenhet 2