Veiledet praksis i psykiatri
2012-2013 - VPP2002D - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL 1004- Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
  • SPL 1004MED- Medikamentregning
  • VPS 1002- Veiledet praksis i sykehjem

Anbefalt forkunnskap

 PRU2002D

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper - studenten
- har kunnskaper om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

Ferdigheter - studenten
- deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser
- reflekterer over personlig og faglig utvikling
- foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov

Generell kompetanse - studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

 Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
 Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPP 2002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske skriftlige arbeidskrav
- veiledningsgrunnlag
- skriftlige refleksjoner
- pedagogiske framlegg i gruppe
Arbeidskravene er nærmere beskrevet i Vurderingsporteføljen

Det er 300 timers tilstedeværelse i praksis (studenten kan ha 10 % fravær)
Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få bestått praksisperiode.

Læremidler

 Pensumliste i undervisningsplan for studieenhet 2. Denne er klar innen 1. juli.