Kvalitetssikker innholdsproduksjon
2012-2013 - IMT1151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1041/1401 - Informasjons- og publiseringsteknologi
 • IMT1331 - Digital videoproduksjon
 • IMT1232 - Trykksaksproduksjon
 • IMT1291 - Webdesign

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

 • forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer
 • benytte denne kunnskapen i kvalitetssikring av innholdsproduksjon i multimedial og flerkanals publisering
 • tilegne seg inngående forståelse innen et avgrenset område der de arbeider med et selvvalgt prosjekt.

Emnets temaer

 • Organisering i prosesser, prossessforståelse og -analyse.
 • Organisering av forbedringsprosjekter.
 • Kvalitetssystemer
 • Kvalitet i multimedial- og flerkanalspublisering.

Studentene velger selv fordypningsområde der både trykksaksproduksjon, webpublisering, videoproduksjon og lydproduksjon er godkjente områder.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger og oppgaveløsning i grupper første 2/3 av emnet. Den siste 1/3 av emnet består i hovedsak av prosjektarbeid og veiledning.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen i kvalitetsledelse i grupper 12 timer (teller 50%)
 • Vurdering av ett prosjekt (50%)
 • Hver av delene må bestås separat.

Eksamen i kvalitetsledelse avholdes ca midtveis i semesteret.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Intern sensor på hjemmeeksamen
 • Intern og ekstern sensor på prosjekt

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

To innleveringer i kvalitetsledelse

Læremidler

For kvalitetsdelen av emnet:

 • Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 9780538469371 / ISBN-10: 0538469374

For mediedelen mot slutten av emnet:

 • Veien til Prosjektsuksess - Veileder for alle som jobber med eller i prosjekter, Norsk Forening for Prosjektledelse, 3. opplag, 2008. ISBN 82-91341-81-8
 • Interactive Project Management: Pixels, People, and Process, New Riders, 2012, ISBN-13: 978-0321815156

Supplerende litteratur:

 •  Christensen M, Fisher H F (2004): Utvikling av multimedier, Tisip
 •  Hansen T B, Hjertø G (2003): Kvalitet og programvareutvikling, Tisip