Trykksaksproduksjon
2012-2013 - IMT1232 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1041/1401 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

 • inneha kunnskaper om teorier, prosesser og verktøy knyttet til fremstilling av trykte papirmedier
 • kjenne til virkemåter og kapasiteter for utstyr brukt i førtrykk, trykk- og ferdiggjøringsprosessen
 • ha kjennskap til produksjonsprosesser og materialer med relevante egenskaper for produkter og produksjonsprosesser
 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger, slik som å produsere en trykksak fram til utskytning
 • beherske teorien på en slik måte at de er i stand til å formidle sentralt fagstoff som teorier og løsninger både skriftlig og muntlig.

Emnets temaer

 Førtrykk :

 • Digitalt materiale
 • Bildebehandling
 • Sideombrekking
 • Optimalisering for trykk
 • Digital arbeidsflyt
 • Proofing (prøvetrykk)

 Trykk:  

 • Utskytning
 • Fiberretning
 • Trykkformfremstilling
 • Analoge og digitale trykkmetoder

 

 Ferdiggjøring:  

 • Bokbind og ferdiggjøring
 • Materialer i grafisk produksjon

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Det vil være ukentlige forelesninger, parallelt med at studentene løser obligatoriske oppgaver (av relativt praktisk art) i grupper. Studentene skal også utføre en oppgave som skal presententeres, samt være opponenter til medstudentenes innlevering. Det legges inn et bedriftsbesøk hos en bedrift med produksjon innen både førtrykk, trykk og ferdiggjøring.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Hvert 4. år vurderes eksamen også av ekstrern sensor, neste gang i 2016

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Opp til 5 gruppearbeider må være vurdert til godkjent for å få tilgang til eksamen.

Læremidler

Bøker:

Johansson, K., P. Linndberg og R. Rydberg (2007). A guide to Graphic Print Production , Second Edition, Jophn Wiley & Sons.

Diverse utdelte/oversendte materiell/notater.

Supplerende litteratur:

 • Skarsbø, S.E og Aull, M (2005), Moderne trykketeknikker , Vett og viten
 • Stafseng, T (2005), Digital trykksakproduksjon - infrastruktur og verktøy, Vett og viten
 • Skjeggstad, L.E. (2005), Industriell bokbinding og ferdiggjøring, Vett og viten

Annen litteratur/artikler/notater

 • Terminologiliste: http://terminologi.hig.no, Sven Erik Skarsbø (red.)
 • Kipphan, Helmut (ed.) (2002). Handbook of print media: Technologies and production methods. Springer-Verlag: Berlin

Supplerende opplysninger

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • AGI Aktuel Grafisk Information, AGI Norsk Grafisk Tidsskrift, Deutscher Drucker, Druckspiegel, In-publish, Journal of Print and Media Technology Research, The Seybold Report, Typografiske Meddelelser

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 681.6–, 686–