Grunnleggende programmering i Java
2012-2013 - IMT1241 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

 •  beherske og forklare grunnleggende Java-syntaks
 •  beherske og forklare grunnleggende objektorientering: objekter, klasser og metoder
 •  kunne analysere problemet ved enklere programmeringsoppgaver, finne algoritmen for en løsning og skrive peseudokode som beskriver løsningen og kode som gjør dette
 •  kunne gjøre nytte av biblioteker og grensesnitt
 •  ha erfaring med grunnleggende metoder for testing av programmeringskode

Emnets temaer

 •  Grunnleggende konsepter i objektorientering: Objekter, klasser og metoder
 •  Forstå klassedefinisjoner
 •  Objektinteraksjon
 •  Løkker og betingelsestester
 •  Testing og feilretting
 •  Arv og abstraksjon
 •  API-er, biblioteker og dokumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnets pedagogiske metoder baserer seg på at studenten selv må praktisere programmeringsspråket for å kunne nå læringsmålene.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Skriftlig eksamen har ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

David J. Barnes & Michael Kölling
Objects First with Java
A Practical Introduction using BlueJ
Fifth Edition, Prentice Hall / Pearson Education, 2012

ISBN-10: 0-13-249266-0
 ISBN-13: 978-0-13-249266-9

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper 100 % med IMT1031 Grunnleggende programmering