Webdesign
2012-2013 - IMT1292 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten

Kunnskaper

 • Studenten skal ha en grunnleggende oversikt over de viktigste webteknologiene og grunnprinsippene i webens struktur
 • Studenten skal ha god kjennskap til de viktigste webstandardene (html og css) og forstå grunnprinsippene for god webkoding, som å skille koding av struktur og utseende
 • Studenten skal ha grunnleggende innsikt i hvordan webskripting (f.eks. javascript) kan brukes til å gi mer dynamisk funksjonalitet i websider
 • Studenten skal kjenne til de viktigste prinsippene for brukervennlig utforming av websider
 • Studenten skal kjenne til grunnleggende teorier og teknikker innenfor visuell presentasjon og storytelling for web

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne planlegge et nettsteds struktur og visuelle utseende, for så å implementere dette i valid og hensiktsmessig web-kode
 • Studenten skal kunne bruke hensiktsmessige verktøy for webdesign
 • Studenten skal selvstendig kunne vurdere og beskrive de viktigste aspektene ved et nettsted/en nettsides brukervennlighet, måloppnåelse og informasjonsarkitektur og videre kunne beslutte hvilke eventuelle endringer som skal til for å heve kvaliteten til nettstedet/-siden

Generell kompetanse

 • kunne være bindeleddet mellom ulike roller i et webprosjekt
 • kunne analysere enkle webløsninger og kunne peke på utfordringer og foreslå og gjennomføre enkle forbedringer

Emnets temaer

 • webens grunnleggende struktur (www)
 • html
 • css
 • helt grunnleggende javascript
 • helt grunnleggende php
 • grunnleggende om visuell utforming
 • grunnleggende om brukervennlighet og informasjonsarkitektur
 • grunnleggende om storytelling

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappe basert på 4 oppgaveinnleveringer gjennom emnet, som samles i en mappe til slutt. Det blir gitt tilbakemelding fra en veileder på innleveringene underveis, mens karakter settes på den endelige mappen. Alle de 4 innleveringene må inngå for at mappen blir vurdert.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon ved neste ordinære eksamen.