Digital medieproduksjon og storytelling
2012-2013 - IMT1331 - 10sp

Forventet læringsutbytte

 • Etter gjennomført emne skal studentene ha grunnleggende kunnskaper som muliggjør å kunne initiere, planlegge og gjennomføre en enkel (enkamera) medieproduksjon. De skal ha innsikt i de ulike medietypene som kan inngå i en innholdsproduksjon, og basiskunnskaper teoretisk og praktisk for produksjon av levende bilder, lyd-til-bildeopptak og redigering.
 • Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om fortellerteknikk og dramaturgi.
 • Videre skal studentene ha grunnleggende ferdigheter innen digitalisering, komprimering og distribusjon - samt kunne gjennomføre dette i sin produksjon.
 • Kandidaten skal kunne finne og forholde seg kritisk til fagstoff, samt uttrykke seg skriftlig og muntlig i relevante sammenhenger som synopsis, prosjektbeskrivelser og pitching.

Emnets temaer

 • Produksjonsplanlegging
 • Dramaturgi / analyse
 • Manusutvikling
 • Grunnleggende kameralære
 • Mikrofonlære for reportasjebruk/lyd-til-bilde
 • Redigering
 • Lyssetting
 • Digitalisering, komprimering og distribusjon
 • Oppdragsfilm
 • Teamwork og praktisk arbeid

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger med etterfølgende workshops og selvstendig gruppearbeid og veiledning.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Muntlig eksamen, individuell (teller 60%)
 • Mappeprosjekt (teller 40%)
 • Hver av delene må bestås separat  

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Muntlig eksamen vurderes av to interne sensorer.
 • Mappe sensureres av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må tas ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

 • To obligatoriske innleveringer (i tillegg til mappeoppgave)
 • Begge må være godkjent

Læremidler

 Video i praksis av Jarle Leirpoll (siste utgave)
 (http://www.leirpoll.com/tv/vip/)
 
 The Tools of screenwriting (D. Howard/E. Mabley)
 ISBN: 978-0312119089
 St. Martin's Griffin

 St. Martin's Griffin