Grunnleggende praktisk fotografi
2012-2013 - IMT1411 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne bidra aktivt i sammenhenger der man trenger å få tatt eller vurdert fotografiske bilder. Studenten skal kunne sette seg inn i egenskapene ved ukjent kamerautstyr og optikk, velge hensiktsmessig utstyr til ulike fotografiske situasjoner og ta bilder som oppfyller klassiske kvalitetskriterier, både ved hjelp av enkel kunstig og naturlig belysning. Videre skal studenten kunne nok om grunnleggende bilderedigering til å kunne klargjøre et bilde for publisering.

Kunnskap
-Grunnleggende kunnskap om hovedtrekk i fotohistorien, inkludert bruk av bilder og deres betydning
-Grunnleggende premisser og teori for å skape et klassisk fotografi
-Kameraets og optikkens grunnleggende oppbygging og virkemåte
-Grunnleggende 3-punkts lyssetting av portretter
-Klassiske og grunnleggende kvalitetskriterier for bedømmelse av portrettfotografier
-Klassiske og grunnleggende kvalitetskriterier for bedømmelse av fotografier av gjenstander
-Grunnleggende prinsipper for komprimering og arkivering av bilder
-Sentrale lover og regler som er relevant for en fotograf

Ferdigheter
-Kunne bruke et digitalt speilreflekskamera og ulike linser for å ta gode bilder i henhold til klassiske kvalitetskriterier
-Kunne grunnleggende prinsipper og teknikk for å ta portrettbilder
-Kunne grunnleggende prinsipper og teknikk for å ta bilder av gjenstander
-Kunne bruke moderne programvare for å gjøre grunnleggende bildebehandling av komprimerte bilder og bilder i råformat
-Kunne klargjøre et fotografi for publisering og arkivering

Generell kompetanse
-Evne til å finne og fange et godt motiv
-Evne til å vurdere behovet for bilder i spesifikke sammenhenger

Emnet vil ha fokus på konvensjonelle metoder og kvalietskritier innen fotografi, men med bruk av moderne utstyr. Emnet vil ikke inneholde opplæring i bruk av moderne avanserte fotomanipulasjonsmetoder og -programvare.

Emnets temaer

-Fotografiet opp gjennom historien
-Bedømming av bilder etter klassiske kvalitetskriterier
-Eksponeringskontroll i moderne kameraer
-Kamerautrustning og optikk
-Grunnleggende lyssetting av portretter
-Grunnleggende lyssetting av gjenstander
-Digitale redskaper for grunnleggende bearbeiding og justering av bilder
-Komprimering, distribusjon og arkivering av digitale bilder
-Sentral juss i tilknytning til fotografi

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Fotografering av portretter og gjenstander vil skje i to av skolens studio. Studentene oppfordres til å benytte utstyr de måtte ha selv, som et tillegg til eller istedet for skolens utstyr.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
  • Mappevurdering av minst 3 innleverte arbeider og kommentarer på minst 3 andre medstudentarbeider (teller 60%)
  • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen.

Læremidler

-"Digital Fotografi i Praksis" av Magnar Fjørtoft (4. utgave, Abrakadabra forlag).
-Artikler fra internett
I tillegg kommer valgfri støttelitteratur på biblioteket som vil bli nærmere spesifisert i fronterrommet i løpet av sommeren.