Ledelse og innnovasjon i mediebedrifter
2012-2013 - IMT1421 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha kjennskap til fagområder som inngår i begrepet ledelse i mediebedrifter, både på organisasjonstekniske og produksjonsmessige områder. Formålet med emnet er at studentene tidlig i studiet skal forstå hvordan arbeidet i en mediebedrift er organisert. Studentene skal kunne beskrive forskjeller og sammenhenger mellom ulike medier i forhold til planleggings- og kvalitetsrutiner. Ved å delta på bedriftsbesøk, skal studenten være i stand til å samle og gjengi kunnskaper om mediebedrifter og deres produksjonssystemer. De skal også gjenkjenne hvordan utviklings- og innovasjonsprosesser er integrert hos den besøkte bedriften.

Emnets temaer

Oppgaven er innenfor temaer som produksjon, avdelingsinndeling og ansvarsområder. Produksjonsopplegget for et typisk oppdrag i bedriften skal beskrives i detalj, samt hvilke maskiner og utstyr som benyttes til produksjonen. Oppgaven skal også beskrive en av bedriftens kvalitetsrutiner. Til slutt skal det oppsummeres og reflekteres over temaene, og påpekes forhold som kan forandres.

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

  •  Studietur/bedriftsbesøk

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Individuell eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av emnelærer. Hvert 4 år vurderes eksamen også av annen ekstern sensor, neste gang 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen.

Ved ”ikke godkjent” prosjekt må nytt prosjektarbeide utføres og vurderes ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

  • En prosjektrapport utført i gruppe (på opp til fire studenter) må være godkjent. Gruppens størrelse bestemmes av emnelærer.
  • Prosjektrapporten skal fremlegges for klassen i plenum
  • Felles rapport fra studieturen må leveres. Studenter som ikke deltar på studieturen må levere en individuell prosjektoppgave. Denne må vurderes til godkjent.

Læremidler

Oppgis ved emnestart.