Systemutvikling
2012-2013 - IMT2243 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1031 - Grunnleggende programmering eller
 •  IMT1241 - Grunnleggende programmering i Java

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:  Kandidaten har forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring og vedlikehold av programvare.  Kandidaten kan reflektere over ulike tilnærmingsmåter i systemutviklingsprosesser og kjenner grunnleggende prinsipper for design av programvare. 

Ferdigheter: Kandidaten kan anvende objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse i systemutviklingsprosjekter, og etablere rutiner slik at et systemutviklingsarbeid legges opp på en strukturert og systematisk måte. 

Generell kompetanse:  Kandidaten har gjennom prosjektarbeid opparbeidet kompetanse innen prosjektstyring og gruppearbeid.  Kandidaten kjenner nødvendigheten av å utarbeide en god dokumentasjon på såvel prosess som produkt, og forstår nødvendigheten av å anvende konfigurasjonsstyringsverktøy i prosjekter av større omfang.

Emnets temaer

 •  Systemutviklingsmodeller, prosessrammeverk
 •  Prosjektstyring og risikovurdering
 •  Objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse med bruk av Unified Modeling Language
 •  Programvarearkitektur
 •  Prinsipper innen design og testing av programvare
 •  Vedlikehold
 •  Kvalitetssikring og konfigurasjonsstyring
 •  Brukermedvirkning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
 •  Vurdering av ett prosjekt (teller 60%)
   Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjektet kan tas opp igjen ved neste ordinære kjøring av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

En pensumbok innen Software Engineering (tittel avklares senere) + en artikkelsamling