Informasjonsstrukturer og databaser
2012-2013 - IMT2261 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1031 - Grunnleggende programmering eller

IMT1241 Grunnleggende programmering i Java

IMT1041/IMT1401 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studentene være i stand til å:

 • Tenke og formulere fysiske problemstillinger i abstrakte modeller
 • Forstå og uttrykke spørringer som relasjonsalgebraiske uttrykk
 • Vurdere problemer/muligheter knyttet til transaksjoner og flerbrukersystemer
 • Vurdere ulike databaseløsninger ut fra hensyn til datasikkerhet
 • Forstå og vurdere nytten av å strukturere data i XML

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studentene være i stand til å:

 • Lage gode databasemodeller for relasjonsdatabaser ut fra relevante problemstillinger
 • Implementere databasemodeller ved hjelp av SQL
 • Manipulere data ved hjelp av SQL
 • Anvende XML for strukturering av data samt transformere data mellom ulike formater

Emnets temaer

 Grunnleggende begreperer:

 • Strukturering av data
 • SQL brukt for datadefinering, datamanipulering og spørring

 Databasedesign:

 • Konseptuell, logisk og fysisk design
 • Databasemodellering med ER- og EER-diagram
 • Normalisering: 1. 2. og 3. normalform samt Boyce -Codd Normalform

 Objektorientert relasjonsdatabase
 Client-Server:

 • Flerbrukerproblematikk
 • Sikkerhet
 • Transaksjoner
 • Samtidighetskontroll
 • Låsing

 Dokumentstrukturering med xml, dtd og schema
 Kommunisere data som xml
 Transformering av xml dokumenter ved xslt

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid med obligatoriske laboppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

6 av 7 obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

 •  Databaser, Kjell Toft Hansen / Tore Mallaug, Tisip, utgave 2
 •  Goldberg, K.H. (2009): XML. 2. ed. Peachpit Press, Canada.

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper 100 % med GEO 1261.