Operativsystemer
2012-2013 - IMT2282 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT2021 - Algoritmiske metoder

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan lagdeling/abstraksjon benyttes innenfor datamaskinarkitektur og operativsystemer for å skape forenklede og ryddige grensesnitt
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan operativsystemer styrer datamaskinens fysiske og logiske ressurser med tanke på optimal utnyttelse
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan sikkerhetsmekanismene fungerer og er implementert i moderne operativsystemer
Ferdigheter
 • Kandidaten kan utnytte mulighetene moderne operativsystemer (og tilhørende standardbiblioteker) tilbyr for å parallellisere og synkronisere dataprogrammer både ved bruk av prosesser og tråder
 • Kandidaten kan vurdere ytelsen til dataprogrammer, spesielt med tanke på parallellitet, caching og virtualisering
 • Kandidaten kan feilsøke utførelsen til dataprogrammer som har avvikende oppførsel
 • Kandidaten kan løse vanlige, mindre programmeringsoppgaver knyttet til bruk og drift av operativsystemer i plattformspesikke scriptspråk 
 • Kandidaten kan forklare i detalj hvordan data blir lagret på et fysisk lagringsmedium i de mest benyttede filsystemene
Generell kompetanse
 • Kandidaten forstår den grunnleggende virkemåten til datamaskiner og operativsystemer, inkludert emnets begrepsapparat og sentrale problemstillinger

Emnets temaer

 • Datamaskinarkitektur
 • Operativsystemkonsepter og systemkall
 • Prosesser og tråder
 • Prosesskommunikasjon, samtidighet og synkronisering
 • Scheduling
 • Virtuelt minne, paging og segmentering
 • Page replacement algoritmer, design og implementering
 • Filsystemimplementasjon, EXT
 • Filsystemhåndtering og ytelse, FAT og NTFS
 • Input/Output
 • Deadlock
 • Virtualisering
 • Objektsikkerhet
 • Malware og minnesikkerhet
 • Programmering i C
 • Scripting i Bash og PowerShell

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 •  Hver uke er det en tre-times forelesning og en tre-timers labseanse. I tillegg er det hver uke et sett med teorioppgaver og tilhørende løsningsforslag. Alt er knyttet opp mot teorien i læreboka og tilleggspensum som blir utdelt/publisert.
 •  Det er tre en-times skriftlige skoleprøver underveis hvor innholdet er på samme format som eksamensoppgaver:
  •  Første skoleprøve er basert på teorispørsmål fra de første fem ukene samt praksis i C.
  •  Andre skoleprøve er basert på teorispørsmål fra de påfølgende fire ukene samt praksis i Bash.
  •  Tredje skoleprøve er basert på teorispørsmål fra de påfølgende fire ukene samt praksis i PowerShell.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av èn intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres ikke egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

 •  2 av 3 skoleprøver må være godkjent.

Læremidler

Tanenbaum, A. S. Modern Operating Systems, 3rd edition, Pearson Education, 2009.

Kompendium med forelesningsnotater, teori og labøvinger.