Typografihistorie
2012-2013 - IMT2312 - 10sp

Forutsetter bestått

 •  IMT1101 - Typografi

Forventet læringsutbytte

Studenten kan redegjøre for sentrale utviklingslinjer og problemstillinger innen skrift- og typografihistorien og moderne grafisk design. Studenten kan demonstrere en mer utførlig kunnskap om et begrenset antall temaer innen emneområdet. Studenten kan også gjøre rede for egen yrkesutøvelse som designer i et historisk perspektiv.

Studenten vil gjennom prosessorientert skriving og omskriving av to essay, basert på formativ underveisevaluering, på inkrementelt vis ha forbedret sine analytiske ferdigheter, sin evne til kritisk refleksjon, sin skriftlige formuleringsevne, sin evne til innhenting og syntetisering av informasjon, sin evne til kildekritikk, sin evne til etterrettelig referanse- og siteringspraksis, og sine ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst.

Emnets temaer

 • Skrifthistorie; med spesiell vekt på antikken, renessansen og barokkens klassiske skrifttradisjon
 • Skrift- og typografihistorie; med spesiell vekt på nyvinninger og utviklingstrekk innen skriftdesign og typografi på 1800-tallet, og utviklingen innen skriftdesign på 1900- og 2000-tallet
 • Moderne grafisk design; med spesiell vektlegging på mellomkrigstidens «nye typografi», utviklingstrekk i etterkrigstidens modernistiske typografi og den senere perioden med postmoderne typografi
 • Typografisk diskurs og leselighetsforskning
 • Norske innovatører og stilskapere innen typografi og grafisk design

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay, med formativ underveisevaluering.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Del 1: To essay (teller 45%)
 • Del 2: Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 55%)

Både del 1 og del 2 må bestås.
Endelig summativ karaktervurdering av essayene finner sted samtidig som sensur av eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essay må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 •  Carter, Sebastian. (2002). Twentieth century type designers. Second ed. London: Lund Humphries (utvalgte kapitler)
 •  Den klassiske skrifttradisjonen i Roma  (2004). Artikkelsamling.
 •  Kinross, Robin (2004). Modern typography: an essay in critical history. Second ed. London: Hyphen Press
 •  Meggs, Philip B. og Alston W. Purvis (2006). Meggs History of graphic design.  Fourth ed. New York: John Wiley
 •  Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Emnet er i utgangspunktet kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign. Emnet er basert på forelesninger, seminarer og ekskursjoner, inkludert en guidet studietur til Roma, skriving av to essay (hvorav ett i forbindelse med studieturen til Roma). Avsluttende eksamen. Studieturen til Roma er ikke obligatorisk og den må i utgangspunktet finansieres av studentene selv.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • Baseline, Codex, Ephemerist, Eye, Gutenberg Jahrbuch (plassert som bok, 686.2), Idea (plassert som bok, 741.6), Journal für Druckgeschichte (inngår 4 ganger per år i Deutscher Drucker ), Journal of the Printing Historical Society, Printing History, Printing History News, Typography Papers

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 681.6, 686–, 701–, 741–, 745.61–

 Aktuell støttelitteratur:

 • Anderson, Donald M. (1969). The art of written forms: The theory and practice of calligraphy. New York: Holt, Rinehart and Winston
 • Aynsley, Jeremy (2000). Graphic design in Germany 1890–1945. Berkeley: University of California Press
 • Bierut, Michael, William Drenttel, Steven Heller and DK Holland. Looking closer 2: Critical writings on graphic design. New York: Allworth Press
 • [De Bondt, Sara and Catherine de Smet, eds] (2012). Graphic design: History in the writing: (1983 2011) . [London]: Occasional Papers
 • Burke, Christopher (2007). Active literature: Jan Tschichold and New Typography. London: Hyphen Press
 • Carter, Harry (2002 [1969]). A view of early typography: Up to about 1600. London: Hyphen Press
 • Catich, Edward M. (1968). The origin of the serif: Brush writing & Roman letters. Davenport, Iowa: Catfish Press
 • Clouse, Doug and Angela Voulangas (2009). The handy book of artistic printing. New York: Princeton Architectural Press
 • Coldevin, Axel (1998). Epoker i Europas stilhistorie. Oslo: Aschehoug
 • Gombrich, E. H. (2003). Verdenskunsten. 4. norske utgave. Oslo: Aschehoug

 • Eng, Torbjørn. Typografi i Norge [www.typografi.org]
 • Gray, Nicolete (1976). Nineteenth century ornamented typefaces. Berkeley: University of California Press
 • Gray, Nicolete (1986). A history of lettering: Creative experiment and letter identity. Oxford: Phaidon
 • Hollis, Richard (2006). Swiss graphic design. London: Laurence King
 • Keppie, Lawrence (1991). Understanding Roman inscriptions. London: Batsford
 • Kinross, Robin (2002). Unjustified texts: Perspectives on typography. London: Hyphen Press
 • Mosley, James. Typefoundry [http://typefoundry.blogspot.com]
 • Norske bokomslag: Bokens ansikt i 100 år (2002). Oslo: Forlaget Press
 • Poynor, Rick (2003). No more rules: Graphic design and postmodernism. New Haven: Yale University Press
 • Rannem, Øyvin. Acta divrna [http://oyvinr.wordpress.com]
 • Shaw, Paul. Shaw [www.paulshawletterdesign.com]
 • Spencer, Herbert (1982 [1969]). Pioneers of modern typography. Second edition. London: Lund Humphries
 • Susini, Giancarlo (1973). The Roman stonecutter: An introduction to Latin epigraphy . Oxford: Basil Blackwell
 • Tracy, Walter (1986). Letters of credit: A view of type design. London: Gordon Fraser
 • Tschichold, Jan (1995 [1928]). The new typography: A handbook for modern designers. Berkeley: University of California Press
 • Twyman, Michael (1998). The British Library guide to printing: History and techniques. London: British Library
 • Twyman, Michael (1998). Printing 1770–1970. London: The British Library
 • Veiteberg, Jorunn (1998). Den norske plakaten. Oslo: Pax Forlag
 • Økland, Einar (1996). Norske bokomslag 1880–1980. Oslo: Det Norske Samlaget