Designhistorie og designteori
2012-2013 - IMT2342 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten kan redegjøre for sentrale utviklingslinjer og problemstillinger innen 1800- og 1900-tallets designhistorie – med referanser til stilistiske, teknologiske og sosiale aspekter ved design. Studenten kan også reflektere over designbegrepet og den status moderne design har som aktivitet, produkt og meningsbærer. Videre skal studenten kunne vise til ulike beskrivelser av designprosessen og ulike synpunkter på hva som kjennetegner designeres kunnskap og tenkemåte.

Studenten vil gjennom prosessorientert skriving og omskriving av to essay, basert på formativ underveisevaluering, på inkrementelt vis ha forbedret sine analytiske ferdigheter, sin evne til kritisk refleksjon, sin skriftlige formuleringsevne, sin evne til innhenting og syntetisering av informasjon, sin evne til kildekritikk, sin evne til etterrettelig referanse- og siteringspraksis, og sine ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst.

Emnets temaer

 • Hva er design?
 • Design på 1800-tallet
 • Design på 1900-tallet
 • Design og redesign
 • Design, oppfinnelse og innovasjon
 • Design og masseproduksjon
 • Form og funksjon i design
 • Design og nasjonal identitet
 • Design og globalisering
 • Design i konsumentsamfunnet
 • Problemer og løsninger
 • Designprosess og designkunnskap

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay, med formativ underveisevaluering.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Del 1: To essay (teller 60%)
 • Del 2: Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)

Både del 1 og del 2 må bestås.
Endelig summativ karaktervurdering av essayene finner sted samtidig som sensur av eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essay må skrives på nytt ved neste gangs ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Lawson, Bryan (2004). What designers know. Oxford: Architectural Press

 • Petroski, Henry (1992). The evolution of useful things. Random House
 • Michl, J. (2002). «On seeing design as redesign», Scandinavian Journal of Design History, no. 12, s. 7–23 [http://www.designaddict.com/essais/michl.html]
 • Raizman, David (2010). History of modern design: Graphics and products since the industrial revolution. Second edition. London: Laurence King

Supplerende opplysninger

Faget er i kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign og (som valgfag) for Bachelor i teknologidesign. Maksimum 27 studenter.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • Architectural Review, Arkitektur N, Design and Culture, Design Issues, The Design Journal, Design Management Journal, Design Management Review, Design Studies, FORMakademisk, Journal of Design History, The Journal of Sustainable Product Design, Kunst og kultur, Newdesign, Technology and Culture

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 620.0042, 620.8, 701–, 745–

Aktuell støttelitteratur:

 • Coldevin, Axel (1969). Epoker i Europas stilhistorie. Oslo: Aschehoug
 • Cross, Nigel (2007). Designerly ways of knowing. Basel: Birkhäuser Verlag
 • Erlhoff, Michael and Tim Marshall (eds) (2008). Design dictionary: Perspectives on design terminology. Basel: Birkhäuser Verlag
 • Fallan, Kjetil (2010). Design history: Understanding theory and method. Oxford and New York: Berg
 • Vihma, Susann (2003). Designhistoria: en introduktion. Stockholm: Raster Förlag
 • Wildhagen, Fredrik (2012). Formgitt i Norge. [2. utgave]. Oslo: Unipub