Mediehistorie og tekstteori
2012-2013 - IMT2352 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten kan redegjøre for sentrale teknologiske og innholdsmessige utviklingstrekk i mediehistorien, og samtidig plassere mediehistorien i et bredt samfunnsmessig perspektiv (med hovedvekt på den mediehistoriske utviklingen i Norge fra 1600-tallet og fram til i dag). Studenten kan også redegjøre for typiske strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier, og kan demonstrere et kritisk og reflektert forhold til gjengs begrepsbruk knyttet til moderne informasjonsteknologi og digitale medier.

Studenten vil gjennom prosessorientert skriving og omskriving av to essay, basert på formativ underveisevaluering, på inkrementelt vis ha forbedret sine analytiske ferdigheter, sin evne til kritisk refleksjon, sin skriftlige formuleringsevne, sin evne til innhenting og syntetisering av informasjon, sin evne til kildekritikk, sin evne til etterrettelig referanse- og siteringspraksis, og sine ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst.

Emnets temaer

 • De første skriftsamfunn
 • Skriften som informasjonsteknologi
 • Boken i antikken og middelalderen
 • Boktrykkerkunsten og den lesende offentlighet
 • Attenhundretallets medieteknologiske innovasjoner
 • Medier og medieteknologi i mellomkrigstiden
 • Medier og medieteknologi i etterkrigstiden
 • Vår tids digitale medier
 • Hva er tekst?
 • Skjermtekster
 • Hypertekstualitet
 • Interaktivitet
 • Multimedialitet
 • Remediering
 • Konvergens og divergens
 • Strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay, med formativ underveisevaluering.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Del 1: To essay (teller 45%)
 • Del 2: Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 55%)

Både del 1 og del 2 må bestås.
Endelig summativ karaktervurdering av essayene finner sted samtidig som sensur av eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essay må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Artikler og bokkapitler

 • Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl (2008). Norsk mediehistorie. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget
 • Schwebs, Ture og Hildegunn Otnes (2006). Tekst.no: Strukturer og sjangrer i digitale medier. 2. utgave. Oslo: Landslaget for norskundervisning / Cappelen Akademisk Forlag

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • Convergence, Information, communication and society, New Media & Society, Norsk Medietidsskrift, Visible Language, Visual Communication

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 070–, 302.23, 303.4833–

Aktuell støttelitteratur:

 • Crowley, David and Paul Heyer (2010). Communication in history: Technology, culture, society. Sixth edition. Boston: Pearson
 • Curran, James; Natalie Fenton and Des Freedman (2012). Misunderstanding the internet. London and New York: Routledge
 • Eliot, Simon and Jonathan Rose (eds) (2009). A companion to the history of the book. Chichester: Wiley-Blackwell
 • Engebretsen, Martin (2001). Nyheten som hypertekst: Tekstuelle aspekter ved møtet mellom en gammel sjanger og ny teknologi. Kristiansand: IJ-forlaget
 • Engebretsen, Martin, red. (2010). Skrift, bilde, lyd: Analyse av sammensatte tekster. Kristiansand: Høyskoleforlaget
 • Eriksen, Trond Berg (1987). Budbringerens overtak: Perspektiver på skriftkulturen. Oslo: Universitetsforlaget
 • Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamfunn. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget
 • Haugsbakk, Geir (2010). Digital skole på sviktende grunnlag. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Vagle, Wenche, Margareth Sandvik og Jan Svennevig (1993). Tekst og kontekst: En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk. Oslo: Landslaget for norskundervisning / Cappelen