Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I
2012-2013 - IMT2591 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

"Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter" (I-III) er praktiske utviklingsprosjekter som supplerer eller viderefører temaer fra den øvrige emneporteføljen i studiet.

Forventet læringsutbytte

Kandidaten vil etter gjennomført emne ha utviklet kunnskaper om innovasjonsprosesser og forretningsmodeller.

Kandidaten skal omsette teori om prosjektledelse til praktisk erfaring innenfor så vel prosjektgjennomføring som forretnings- og produktutvikling.

Kandidaten skal etter gjennomgått emne kunne utvikle en forretningsidé både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.

Emnets temaer

  • Prosjektledelse
  • Innovasjon og nyskaping
  • Praktisk markedsanalyse
  • Utvikling av forretningsplan
  • Produkt- og tjenesteutvikling

Studentene skal planlegge og gjennomføre en produksjon for en definert ekstern eller intern oppdragsgiver, gjerne i nært samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved HiG. Prosjektene kan være knyttet til studiets samarbeidsbedrifter, og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.

De "emneoverbyggende innovasjonsprosjektene" (I-III) kan dreie seg om konseptuell problemløsning, utvikling av produksjonsplattformer, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, implementering og utvikling av brukersentrerte publiseringsmedier og innovative kommunikasjonsløsninger.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosess- og prosjektveiledninger og/eller formativ-iterativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av en innovasjonsstudie  produsert i grupper på 2-4 studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).

Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del som omhandler både prosjektledelse og innovasjon (30%).

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Semesteroppgave vurderes av intern og ekstern sensor 
Skriftlig eksamen vurderes av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Læremidler

Oppgis senere.