Programvareutvikling
2012-2013 - IMT3281 - 10sp

Forutsetter bestått

 •  IMT1031 - Grunnleggende programmering
 •  IMT1082 - Objekt-orientert programmering

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT2021 - Algoritmiske metoder

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten skal kunne beskrive prinsippene bak og strukturen i generelle distribuerte systemer.
 • Kandidaten skal kunne anvende ferdige moduler samt konstruere og anvende klassebiblioteker.
 • Kandidaten skal kunne organisere funksjonalitet i hensiktsmessig klasse og pakkestrukturer.

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne benytte eksisterende biblioteker for å produsere større fler tråds programsystemer.
 • Kandidaten skal mestre utvikling av GUI applikasjoner med flere vinduer
 • Kandidaten skal beherske bruk av utviklingsverktøy og versjonskontrollsystemer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre utviklingsprosjekter.
 • Kandidaten kan benytte relevante samhandlingssystemer som gir mulighet for å jobbe sammen på prosjekter selv om deltakerne befinner seg på geografisk forskjellige steder.
 • Kandidaten skal gjennom emnet opparbeide seg gode praktiske ferdigheter innen programmering.

Emnets temaer

 •  Bruk av klassebiblioteker
 •  Flertrådsprogrammering
 •  Vindusprogrammering
 •  Distribuert programmering
 •  Bruk av databaser og XML
 • Dokumentasjon av kildekode
 • Bruk av utviklingsverktøy og versjonskontroll

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 45%, karakter A-F)
 •  Vurdering av ett større prosjekt (teller 45%, karakter A-F)
 •  1 prosjekt som teller 10 % (karakter A/F)

Skriftlig eksamen må være bestått for å få bestått i emnet som helhet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hvert fjerde år, neste gang i 2014.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekter må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Java How to Program, Eighth Edition, Deitel/Deitel, Prentice Hall, 2010, ISBN 9780131364837