Systemadministrasjon
2012-2013 - IMT3292 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1271 IT Service Management
 •  IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet
 •  IMT2282 Operativsystemer
 •  REA1081 Statistikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Skalerbarhet : Kandidaten kan gjøre rede for konseptet skalerbarhet i alle relevante sammenhenger innen faget systemadministrasjon.
 • Pålitelighet : Kandidaten kan gjøre rede for konseptene pålitelighet og redundans, innenfor både personell og teknologi.
 • Sikkerhet : Kandidaten kan gjøre rede for hvilken rolle en systemadministrator spiller i forhold til den totale sikkerhetsplanen til en organisasjon.

Ferdigheter

 • Designe : Kandidaten kan spesifisere og designe en server-infrastruktur med grunntjenester.
 • Innstallere : Kandidaten realisere en server-infrastruktur med grunntjenester.
 • Daglig drift og endringshåndtering : Kandidaten kan grunnleggende konfigurasjonsstyring i heterogene infrastrukturer.
 • Overvåking : Kandidaten kan realisere overvåkingsystemer i heterogene infrastrukturer, samt analysere data som genereres fra disse.
 • Feilsøking : Kandidaten kan utføre systematisk feilsøking for å løse problemer knyttet til abnormal system-oppførsel og ytelses-flaskehalser.

Generell kompetanse

 • UU&Bærekraftighet : Kandidaten forstår begrepene universell utforming, økonomisk og økologisk bærekraftighet i systemadministrasjons-sammenheng.

Emnets temaer

 •  Grunnleggende host-basert systemadministrasjon
 •  Programvarepakkehåndtering
 •  Automatiserte installeringer og utrullinger
 •  Konfigurasjonsstyring og endringshåndtering
 •  Planlegging av infrastruktur og domener
 •  Innstallering og konfigurering av serveroperativsystemer
 •  Innstallering og konfigurering av grunntjenester
 •  Brukeradministrasjon (identifisering og autentisering)
 •  Automatisering og feilsøking
 •  Overvåking

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 33 poeng kan oppnåes på midtveiseksamen (2-timers skriftlig eksamen), 34 poeng på prosjektarbeide og 33 poeng på avsluttende eksamen (2-timers skriftlig eksamen). Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor periodisk, hvert 4. år. Neste gang: høst 2015.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Artikkelsamling.

Kompendium med forelesningsnotater, teori og labøvinger.