Emneoverbyggende webprosjekter I
2012-2013 - IMT3391_01 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT1291 Webdesign

Forventet læringsutbytte

"Emneoverbyggende webprosjekter" (I-III) er praktiske utviklingsprosjekter som supplerer eller viderefører temaer fra den ordinære emneportefølgen i studiet. Formålet er at studentene i løpet av studietiden skal utvikle seg som webutviklere med praktisk erfaring innenfor såvel bransjetypiske tilnærmingsmåter som nye og antatt kommende metoder for utvikling av levende webløsninger. Gjennom prosjektene skal studentene opparbeide seg praktiske ferdigheter i kreativt designarbeid, prosjektstyring og arbeid i team.

Emnets temaer

Så langt det er praktisk mulig vil prosjektoppgavene bli gitt av studiets samarbeidsbedrifter og vil i hovedsak være knyttet til bedriftens egne webutviklingsprosjekter. Det vil bli tilrettelagt for et nært samarbeid med bedriften og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.

Emneoverbyggende webprosjekter I vil ha fokus på praktisk prosjektarbeid, prosjektstyring og utviklingsmiljøer.

De "emneoverbyggende webprosjektene" (I-III) kan dreie seg om konseptuell problemløsning, utvikling av produksjonsplattformer, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, implementering og utvikling av brukersentrerte publiseringsmedier og innovative kommunkasjonsløsninger.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ved behov kan det kjøres ressursforelesninger. I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosess- og prosjektveiledninger og/eller formativ-iterativ veiledning.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).