Database- og applikasjonsdrift
2012-2013 - IMT3441 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2261-Informasjonsstrukturer og databaser eller IMT2571 Datamodellering og databasesystemer

IMT2431-Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten være i stand til å

 • installere og konfigurere databaser for web-baserte applikasjoner.
 • installere web-tjenere
 • implementere periodisk og inkrementell backup på databaser
 • implementere lastbalansering mellom flere web-tjenere
 • implementere replikering av databaser for økt ytelse
 • ta i bruk cachingmekanismer på applikasjonsnivå

Videre skal studenten

 • ha kjennskap til forskjellige måter å organisere en distribuert applikasjonsstruktur
 • ha kjenskap til strategier for å håndtere mange tjenere på en ryddig og oversiktelig måte
 • diskutere forkskjellen mellom aktive og passive ytelsestester
 • kunne anvende deskriptiv satistikk og fordelinger til å gjøre ytelsesanalyse
 • kunne gjennomføre målinger om filsystemets, databasens og en webtjeners ytelse
 • diskutere strategier for skalering av ressurser for bedre ytelse
 • diskutere strategier for kontinuerlig driftsproblematikk

Emnets temaer

 •  Databaseomgivelser
 •  Database- og applikasjonsdesign
 •  Ytelsesvurdering
 •  Kapasitetsplanlegging
 •  Migrering av data
 •  Dataintegritet
 •  Håndtering av historiske data
 •  Webapplikasjoner og scenarier

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

3 oppgaver

Læremidler

MySQL Administrator's Guide and Language ReferenceMySQL Press ISBN: 0-672-32870-4 + slides og tilleggslitteratur som deles ut.

Supplerende opplysninger

Det antas at IMT2282 Operativsystemer tas parallelt