Praksis ved CERN innen IT
2012-2013 - IMT3841 - 15sp

Forutsetter bestått

For at studenten skal kunne velge emnet, forutsettes det opptak ved Technical Student Programme ved CERN

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Gjøre rede for hvordan sikkerhet, skalerbarhet og pålitelighet ivaretas i en reell IT-infrastruktur
 • Gjøre rede for IT-driftsrutiner som benyttes i praksis ved internasjonale IT-driftsmiljøer

Ferdigheter

 • Kunne kommunisere og samarbeide godt i et internasjonalt IT-miljø
 • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver innenfor IT-drift i en reell arbeidssituasjon og løse disse
 • Kunne beskrive en stor-skala IT-infrastruktur med alle komponenter, og orientere seg frem til riktige komponenter for å løse praktiske problemer
 • Kunne dokumentere sin egen arbeidsinnsats på timesbasis fordelt på ulike prosjekter

 

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre i et internasjonalt miljø

Emnets temaer

 • IT-støtte i forskningsmiljøer
 • Stor-skala infrastrukturer
 • Rutiner og dokumentasjon i IT-miljøer med hyppige utskiftinger av ansatte/medarbeidere
 • Internasjonalt samarbeid i IT-prosjekter
 • Prosjektarbeid innen IT

Pedagogiske metoder

Praksis
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studenten er utplassert ved CERN og er tildelt veileder både fra HiG og CERN. Både underveis og ved praksisens slutt, sender studenten skriftlige rapporter med den hensikt å vise i hvilken grad læringsutbyttet er oppnådd.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Studenten vurderes på bakgrunn av to innleverte statusrapporter, sluttrapport og loggbok. Alle deler må være levert og bestått for at mappen skal vurderes til bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Én intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Muntlig presentasjon etter retur til HiG.

Supplerende opplysninger

Kun valgemne.

Emnet forutsetter at studenten deltar i CERN Technical Student Programme i minst 10 måneder innenfor IT-faget.