Strategisk design
2012-2013 - IMT3950004 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter avsluttet emne ha grunnleggende kunnskap om strategisk design i form av merkevarebygging og bedriftsprofilering. Studentene skal kunne anvende denne kunnskapen på en metodisk måte for å initiere, utvikle og implementere et visuelt identitetsprogram via en rekke ulike kommunikasjonsflater for en bedrift, institusjon eller event. Studenten skal også kunne referere til kritisk teori om merkevarens funksjon i det moderne forbrukersamfunnet.

Emnets temaer

 • Merkevarebygging og merkevareledelse
 • Bedriftsprofilering og visuell identitet
 • Strategi, utviklingsmetode, prosesshåndtering og implementering
 • Logoer og varemerker

 • Skrift som merkevaremarkør

 • Farge som merkevaremarkør
 • Kommunikasjonsflater
 • Miljøhensyn og bærekraft
 • Forbrukersamfunnet og merkevarer

 • Kontaktflater og tjenesteutvikling
 • Designledelse og designtenkning

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuelt prosjektarbeid, med formativ-iterativ underveisevaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (60 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig)

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave(r)

Læremidler

 • Hem, Leif Egil og Nina M. Iversen (red.) (2004). Perspektiver på merkevareledelse. Bergen: Fagbokforlaget
 • Wheeler, Alina (2009). Designing brand identity: An essential guide for the whole branding team. New Jersey: John Wiley

Supplerende opplysninger

Emnet byr kun på et begrenset antall forelesninger og baserer seg i stor grad på selvstudium og et individuelt designprosjekt innen merkevarebygging, bedriftsprofilering eller eventprofilering. Designprosjektet inkluderer blant annet utvikling av en rekke designelementer og kommunikasjonflater (eksempelvis logo, visittkort, brevark, markedsføringsmateriell, årsrapport, emballasje, nettsted). I tillegg skal en enkel designmanual og en prosjektrapport utarbeides. Prosjektrapporten skal inneholde referanser til emnets læremidler og støtteliteratur. Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • Adbusters, Communication Arts, Design Management Journal, Design Management Review, Kampanje, Kreativt Forum, Novum

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 658.57–, 658.82–, 741–, 745.2

Aktuell støttelitteratur:

 • Designmanualer for virksomheter i privat og offentlig sektor.
 • Airey, David (2009). Logo design love: A guide to creating iconic brand identities. Berkeley: New Riders
 • Anisdahl, Leif (2008). Logotype. Bryne: Stavanger Offset
 • Best, Kathryn (2006). Design management: Managing design strategy, process and implementation. Lausanne: AVA Publishing
 • Boylston, Scott (2009). Designing sustainable packaging. London: Laurence King
 • Chick, Anne and Paul Micklethwaite (2011). Design for sustainable change. Lausanne: AVA Publishing
 • Dietz, Kirsten and Jochen Rädeker (2004). Geschäftsberichte […]: Finanzkommunikation als Imageträger. Mainz: Verlag Hermann Schmidt
 • Dougherty, Brian (2008). Green graphic design. New York: Allworth Press
 • Farstad, Per og Birgit Helene Jevnaker (2010). Design i praksis: Designledelse og innovasjon. Oslo: Universitetsforlaget
 • Klein, Naomi (2001). [No logo]: med merkevareterroristene i siktet. Oslo: Forlaget Oktober

 • Millman, Debbie (2012). Brand bible: The complete guide to building, designing and sustaining brands. Beverly, Mass.: Rockport
 • Mollerup, Per (1989). Rationel brevdesign. København: Grafisk Litteratur
 • Mollerup, Per (1998). Marks of excellence: The history and taxonomy of trademarks. London: Phaidon
 • Morioka,  Adams and Terry Stone (2008). Color design workbook: A real world guide to using color in graphic design. Beverly, Mass.: Rockport
 • Roberts, Lucienne (2006). Good: An introduction to ethics in graphic design. Lausanne: AVA Publishing
 • Rybakken, Bjørn (2004). Visuell identitet. Oslo: Abstrakt forlag
 • Rögener, Stefan, Albert-Jan Pool and Ursula Packhäuser (1995). Branding with type. California: Adobe Press
 • Samuelsen, Bendik Meling; Adrian Peretz og Lars Erling Olsen (2010). Merkevareledelse på norsk 2.0. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag
 • Stickdorn, Marc and Jacob Schneider (eds.) (2011). This is service design thinking. New Jersey: John Wiley