Informasjonsarkitektur
2012-2013 - IMT3950006 - 5sp

Forutsetter bestått

 •  IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
 •  IMT2072 - Ergonomi i digitale medier

Forventet læringsutbytte

Etter gjenomført emne skal studentene være i stand til å benytte brukersentrerte metoder som personas og scenarier og ulike former for iterativ prototyping til å utvikle og presentere informasjonsarkitekturer for nettsteder. Studentene skal kunne redegjøre for ulike tradisjoner og prinsipper for etablering av brukersentrerte informasjonskategorier og deres organisering, samt design av aksesstruktur og tilhørende navigasjons- og søkeinnretninger. Studentene skal kunne analysere eksisterende løsninger ut fra prinsipper for informasjonsgjenfinning og være i stand til å foreslå nye informasjonsarkitekturer for å lette gjenfinning. Studentene skal videre kunne redegjørende for rådende prinsipper og mønstre innenfor informasjonsarkitektur på forskjellige plattformer som f.eks. personlige datamaskiner og håndholdte enheter. 

Emnets temaer

 • Hierarkisk og fasettbaserte klassifisering
 • Automatisk og intellektuell indeksering
 • Thesaurusbygging
 • Metadata
 • Informasjonsgjenfinning og søkefunksjonalitet
 • Emnekart
 • Sosial navigasjon
 • Personas og scenarier

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeprosjekt, med formativ-iterativ underveisevaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (60 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Sensureres av emnelærer og/eller emneansvarlig.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

 Ingen

Læremidler

 • Garrett, Jesse James (2003). The elements of user experience: User-centered design for the web . New York / Berkeley: American Institute of Graphic Arts / New Riders.
 • Rosenfeld, Louis and Peter Morville (2006). Information architecture for the World Wide Web . Third edition. California: O'Reilly

 Annet:

 • Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Emnet byr kun på et begrenset antall forelesninger og baserer seg i stor grad på selvstudium og et gruppeprosjekt som inkluderer design av et nettsted og/eller applikasjon for mobile enheter med fokus på brukersentrert systemutviklingsmetodikk med etablering av personas og scenarier samt iterativ prototyping. Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • ACM Transactions on Computer-Human Interaction, Behaviour & Information Technology, Information Design Journal, Interacting with Computers, Interactions, International Journal of Human-Computer Interaction, International Journal of Human-Computer Studies, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, Journal of Information Architecture [http://journalofia.org], New Review of Hypermedia and Multimedia

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 004.019, 025–, 006.7, 006.7019

Aktuell støttelitteratur:


 • Brown, Dan M. (2010). Communicating design: Developing web site documentation for design and planning. Second edition. Berkeley: New Riders
 • Dillon, Andrew (2004). Designing usable electronic text. Second edition. Boca Raton: CRC Press
 • Hearst, Marti A. (2009). Search user interfaces. New York: Cambridge University Press
 • Hunter, Eric J. (2009). Classification made simple. Third edition. Farnham: Ashgate
 • Mulvany, Nancy (2005). Indexing books. Second edition. Chicago and London: University of Chicago Press
 • Resmini, Andrea and Luca Rosati (2011). Pervasive information architecture: designing cross-channel user experiences. Burlington: Morgan Kaufmann