Brukskvalitet og menneskelige faktorer i interaksjonsdesign
2012-2013 - IMT4032 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten skal kunne gjøre rede for den kritiske faktoren brukskvalitet (usability) og kognitive dimensjoner knyttet til brukeradferd.
 • Studenten skal kjenne til og kunne anvende brukskvalitetsheuristikker og metoder for inspeksjon av brukergrensesnitt.
 • Emnet skal bidra til at studenten kan drøfte menneskelige faktorer og sluttbrukernes behov og forutsetninger for design av brukergrensesnitt i digitale medier, inkludert personer med funksjonsnedsettelser.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne analysere, inspisere og forholde seg kritisk til faktoren brukskvalitet ved utvikling og evaluering av interaktive systemer med hensyn på sluttbrukerne.

Generell kompetanse

 • Studenten skal gjennom forståelse og refleksjon rundt teori og begreper om brukskvalitet kunne bidra til forbedring av eksisterende IT-løsninger,  og nytenkning og innovasjon i utvikling av teknologi.

Emnets temaer

 • Introduksjon til sentrale teorier innen brukskvalitet (inkludert human-model processor, målrettet atferd og situated cognition)
 • Introduksjon til sentrale konsepter innen brukskvalitet (inkludert definisjon av brukskvalitet, interaksjonsdesign, mentale modeller, interaksjonsstiler, interaksjonsmøstre,  affordances, constraints, mapping, metaforer, visibility og feedback)
 • Standarder og retningslinjer for brukskvalitetsarbeid (inkludert ISO 13407, ISO 9241)
 • Kunnskap i hodet, i kroppen, i grensesnittet, i verden
 • Metaforer i grafiske brukergrensesnitt
 • Heuristisk evalueringer og  metoder for ekspertvurdering av brukskvalitet
 • Kognitive dimensjoner som persepsjon, hukommelse og oppmerksomhet
 • Menneskelige feilhandlinger, brukeradferd og strategier
 • Universell utforming og design for alle: funksjonshemmede og teknologibruk.
 • WCAG 2.0 og tilgjengelige nettsider
 • Prototyping og utvikling av wireframes

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentpresentasjoner

Vurderingsformer

Essay
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 40 %
 • Essay (ca. 2500 ord), teller 60 %
 • Begge deler må bestås.

Første versjon av essayet leveres til godkjenning (se obligatoriske arbeidskrav). Ny versjon (versjon 2) leveres for karaktervurdering.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ordbok engelsk/morsmål

Obligatoriske arbeidskrav

 • Mappeinnlevering over obligatoriske praktiske oppgaver og øvinger (må godkjennes)
 • Første versjon av essayet leveres til godkjenning
 • Muntlig presentasjon av essay versjon 2
 • Aktiv deltakelse ved gjennomføring av praktiske gruppeoppgaver og individuelle øvinger

Læremidler

 • Benyon, David (2010). Designing interactive systems: A comprehensive guide to HCI and interaction design . Second edition. Reading, Mass.: Addison-Wesley
 • Kompendium med utvalgt litteratur