Brukerorientert informasjonsarkitektur
2012-2013 - IMT4042 - 10sp

Forventet læringsutbytte

K unnskaper
●   Studenten kan identifisere og gjøre rede for ulike brukerorienterte tradisjoner.
●   Studenten kan drøfte ulike prinsipper for kategorisering og organisering av informasjon, bygging av aksesstruktur og design av navigasjons- og søkeinnretning

Ferdigheter
●   Studenten kan skissere og begrunne valg av design av ulike typer informasjonsarkitektur, og gjennomføre et praktisk prosjekt med fokus på prototyping og prosesser.

Generell kompetanse
●   Ved å trekke veksler på flere etablerte fagtradisjoners tilnærming til bygging av informasjonsarkitekturer skal studenten etter gjennomført emne kunne bidra til å utvikle rasjonelle og brukervennlige informasjonsarkitekturer for blant annet kommersielle og offentlige nettsteder.

Emnets temaer

 • Kodeksboken.  Kodeksbokens informasjonsteknologiske innretninger i et evolusjonært perspektiv. Global og lokal aksesstruktur i kodeksboken
 • Klassifisering. Hierarkiske klassifikasjonssystemer, fasettbaserte klassifikasjonssystemer
 • Indeksering. Automatiske metoder, intellektuelle metoder, thesaurusbygging
 • Informasjonsgjenfinning. Indeksering, søkespråk, matching, rangering, boolske operatorer, metadata
 • Informasjonsstrukturer. Sekvensiell struktur, matrisestruktur, hierarkisk trestruktur, hyperstruktur, dyp kontra grunn struktur
 • Emnekart (topic maps)
 • Søkemotorer
 • Sosial navigasjon i «informasjonsrommet»
 • Collaborative filtering
 • Asossiativ navigasjon
 • Brukerrepresentasjoner: utvikling av personas og scenariometodikk

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Essay
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Prosjekt (teller 40%)
 • Essay (teller 60%)
 • Begge deler må bestås.

Studenter skal levere 1 essay med omfang ca 3-4000 ord  I tillegg leveres rapport av prosjektarbeid.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern (2 interne)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinær eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Seminar (antall avtales ved studiestart). Aktiv deltakelse ved gjennomføring av praktiske gruppeoppgaver (Etablering av en informasjonsarkitektur for et gitt eller reelt nettsted/interaktivt system). Muntlig presentasjon.

 

Læremidler

 • Hunter, Eric J. (2009). Classification made simple: An introduction to knowledge organisation and information retrieval . Third edition. Farnham: Ashgate
 • Mulvany, Nancy (2005). Indexing books . Second edition. Chicago: University of Chicago Press
 • Nygaard, Tor (2007). Skjemavett på internett: Veileder til ELMER og andre tips om brukervennlig skjermdialog . Oslo: Kommuneforlaget
 • Rosenfeld, Louis and Peter Morville (2006). Information architecture for the world wide web: Designing large scale web site s. Third edition. Sebastopol: O’Reilly
 • Porter, Joshua (2008). Designing for the social web . Berkeley: New Riders
 • Resmini, Andrea and Luca Rosati (2011). Pervasive information architecture: designing cross-channel user experiences.  Burlington: Morgan Kaufmann

Med forbehold; oppdatert litteraturliste presenteres ved semesterstart.

Supplerende opplysninger

Emnet er tenkt samkjørt med bacheloremnet IMT3950006 Informasjonsarkitektur.