Prosjektstyring og systemutvikling
2012-2013 - IMT4062 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer i interaksjonsdesign
 • IMT4042 Brukerorientert informasjonsarkitektur.

Forventet læringsutbytte

Prosjektstyring som arbeidsform får stadig større utbredelse og anvendes innen et bredt spekter av arbeidsoppgaver, også ved utvikling av multimedie-applikasjoner og interaktive webtjenester.
Kunnskaper

 • Studenten skal kunne gjøre rede for kjente og moderne systemutviklingsmodeller og deres relevans og egnethet i ulike typer utviklingsprosjekter.
 • Studenten skal kunne analysere og drøfte  de forskjellige stadier og prosesser i et utviklingsprosjekts forløp, og diskutere utfordringer knyttet til de ulike stadiene.
 • Studenten skal ha erfaring med prosjektet som arbeidsform i teori og praksis.
 • Studenten skal ha kjennskap til teknikker for prosjektstyring, estimering og risikovurdering.

Ferdigheter

 • Studenten skal kunne analysere og drøfte hensiktsmessigheten i systemutviklingsmodeller og -prosesser og deres egnethet i ulike typer utviklingsprosjekter, samt være i stand til å lede prosesser i et prosjektarbeid.

Generell kompetanse

 • Studentene kan på en effektiv måte anvende og implementere kunnskap fra studiets kjernefag i prosjekt- og systemutviklingssammenheng.

Emnets temaer

 • Systemutviklingsmodeller: tradisjonelle (fossefallsmodellen) versus moderne (iterative og inkrementelle) utviklingsmodeller og deres innflytelse på prosjektstyring
 • Systemutviklingsprosesser: utredning og analyse, design, implementering, testing, vedlikehold
 • Prosjektstyringsteori (inkludert målformulering, kvalitetsplanlegging, estimering, risikovurdering og styringsaktiviteter)
 • Metoder og teknikker for prosjektplanlegging (inkludert milepælsplaner og ansvarskart)
 • Prosjekt som arbeidsform (inkludert organisering og gruppedynamikk)
 • Utfordringer knyttet til innføring og endring av IT-baserte systemer i organisasjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (60 %)
 • Rapport fra gruppeprosjekt (40 %)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ordbok - Engelsk/morsmål

Obligatoriske arbeidskrav

Aktiv deltakelse i et praktisk gruppeprosjekt. Muntlig framføring av prosjektarbeid

Læremidler

 • Ian Sommerville: Software Engineering  (9.edition), Pearson.
 • Rory Burke: Project management: Planning and Control Techniques  (4. edition). John Wiley.