Metoder for brukersentrert design
2012-2013 - IMT5341 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer i interaksjonsdesign
 • IMT4042 Brukerorientert informasjonsarkitektur

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper/Ferdigheter

 • Studenten skal ha praktisk og teoretisk kunnskap om brukersentrerte metoder som benyttes for å gi produkter høy brukskvalitet.
 • Studenten er i stand til å drøfte akademiske problemstillinger og betraktninger omkring temaene brukskvalitet og brukersentrering.
 • Studenten er i stand til å analysere og vurdere hensiktsmessigheten av ulike brukersentrerte strategier og metoder i designarbeid.

Generell kompetanse

 • Studenten kan initiere, lede og utføre brukersentrert og brukermedvirkende designarbeid i prosjekt- og utviklingssammenheng.

Emnets temaer

 • Brukersentrert design: ideologi og begreper (inkludert participatory design og  inclusive design)
 • Personvernloven
 • Metoder i brukersentrert design
 • Kravspesifisering gjennom brukermedvirkning
 • Oppgave- og aktivitetsanalyse
 • Brukskvalitetsarbeidets livssyklus i brukersentrert design
 • Formativ-iterativ brukertesting
 • Brukskvalitetstesting i laboratorium

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentpresentasjoner

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

 • Hjemmeeksamen, 5 timer (teller 40%).
 • Mappevurdering av obligatorisk arbeid (teller 60%)
 • Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Aktiv deltakelse ved gjennomføring av praktiske oppgaver (hvorav minst en gjennomføres i skolens laboratorium for universell utforming).
Muntlig framføring.

Læremidler

 • Steve Krug, Don’t make me think – A common sense approach to web usability, second edition. New Riders publishing 2006.
 • Benyon, David (2010). Designing interactive systems: A comprehensive guide to HCI and interaction design . Second edition. Reading, Mass.: Addison-Wesley
 • Rubin&Chisnell, Handbook of Usability Testing – How to plan, design and conduct effective tests. Wiley publishing 2008.
 • Lazar, Jonathan et al. (2010). Research methods in human-computer interaction . Chichester: John Wiley

Supplerende opplysninger

Noe overlapping med IMT4601 Research Project Planning. Deler av undervisning kan samordnes med dette emnet.