Masteroppgaveseminar og fordypningsemne
2012-2013 - IMT5371 - 10sp

Forutsetter bestått

●   IMT4421 Vitenskapelige metoder

Anbefalt forkunnskap

●   IMT4032 Brukskvalitet og menneskelige faktorer i interaksjonsdesign
●   IMT4042 Brukerorientert informasjonsarkitektur
●   IMT5341 Metoder for brukersentrert design

Forventet læringsutbytte

Studenten har utviklet en dypere profesjonskunnskap i et valgt emne/område relevant for arbeidet med masteroppgaven, og en forståelse av akademisk skriving og kvalitetsparametre i forskningsarbeid.

Kunnskaper:
●   Studenten kan gjøre rede for sentrale medie- og informasjonsteknologier og deres konstituerende egenskaper, sosiale karakter og utvikling gjennom historien.     
●   Studenten har god innsikt i det vitenskapelige språket, i akademisk tekst som sjanger, struktur, kildebruk og sitat- og referanseteknikk
●   Studenten kjenner til forskningsfronten i et valgt område av brukersentrert mediedesign og kan drøfte litteratur, eksisterende teorier, metoder og nyvinninger på området.
●   Studenten kan gjøre rede for/drøfte etiske problemstillinger ved vitenskapelig skrivemåte.
●   Studenten kan drøfte etiske problemstillinger knyttet til vår tids media og informasjonsteknologi.

Ferdigheter:
●   Studenten kan analysere og evaluere forskningsarbeid og vitenskapelig tekst med vekt på presentasjon av teori, metode og problemstilling.
●   Studenten kan gjennomføre et litteratur review og kommunisere akademiske tema, analyser og konklusjoner både muntlig og skriftlig.
●   Studenten kan arbeide med presentasjon og framstilling av eget teorigrunnlag og formulere mål, problemstilling og mulige metodevalg for eget mastergradsprosjekt
●   Studenten kan være kritisk leser og gi andre respons på deres avhandlingstekster.

Generell kompetanse:
●   Studenten kan planlegge og gjennomføre et mindre forskningsprosjekt, analysere og evaluere eksisterende forskning, identifisere og definere aktuelle problemstillinger og skrive et akademisk litterature review over et fagområde.

Emnets temaer

●   Utvikling av logiske, materielle og sosiale informasjons- og medieteknologiske innretninger og institusjoner gjennom historien
●   Vitenskapelig skrivemåte
●   Problemdefinering og metodevalg
●   Prosjektplanlegging
●   Identifisere, velge og strukturere publisert forskningsarbeid og vitenskapelige kilder relevant for en problemstilling/fagfelt.
●   Opponentrollen; kritisk lesing og diskusjon av andres arbeid
●   Faglig fordypningstema velges i samråd med veileder.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Rapport fra Litterature Review

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

  • Vurdering av prosjekt: Mappevurdering av Litterature Review rapport og obligatoriske oppgaver (teller 40%)
  • Muntlig fremføring, individuelt (teller 60%)
  • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

  • Muntlig presentasjon; utdrag fra arbeidet med egen mastergradsoppgave legges fram til diskusjon.
  • Studentene må også være opponent (dvs. være kritisk leser og innlede til diskusjon) i forhold til teksten til to medstudenter.
  • Studentene må lese et selvvalgt pensum med teoristoff som vil støtte arbeidet med mastergradsoppgaven. Dette pensumet velges i samråd med veileder og godkjennes også av han eller henne. Godkjent litteraturliste selvvalgt del (400 sider).

Læremidler

Med forbehold, endelig litteraturliste ved oppstart av emnet:

●   Briggs, Asa, and Peter Burke. 2009. A social history of the media: from Gutenberg to the Internet . Third edition. Cambridge: Polity Press
●   Crowley, David and Paul Heyer, eds (2010). Communication in history: Technology, culture, society . Sixth edition. Harlow: Pearson
●   Haugsbakk, Geir (2010). Digital skole på sviktende grunnlag: Om nye muligheter og dilemmaer . Oslo: Gyldendal akademisk
●   Booth, Wayne C. (m.fl.). The craft of research . 2 ed. Chicago: University of Chicago Press

I tillegg skal studentene knytte et selvvalgt teoripensum på 400 sider til arbeidet med emnet. Pensumet skal være teoristoff  studenten ønsker å bruke i forbindelse med mastergradsoppgaven. Det godkjennes av veilederen på mastergradsoppgaven.

Erstatter

Erstatter IMT5351 og IMT5361

Supplerende opplysninger

Overlapper delvis IMT4601 Research Project Planning og IMT5251 Fordypningsemne/Advanced project work for Master medieteknikk. Felles ressursforelesninger /seminar kan være aktuelt.