Praktisk landmåling
2012-2013 - GEO2281 - 10sp

Forutsetter bestått

GEO1181 Grunnleggende landmåling eller GEO1191+GEO1201

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Forståelse av det matematiske/geometriske grunnlaget til jordas figur, samt koordinatsystemer og kartprojeksjoner.
Forståelse av mer avanserte målemetoder ved hjelp av totalstasjon og GNSS
Ferdigheter
Praktisering av målemetoder innen landmåling til planlegging, utføring og dokumentasjon av realistiske oppgaver i henhold til gjeldende kvalitetsstandarder.
Gjennomføre analyse av måledata og grunnlagspunkter
Generell kompetanse
Studentene skal ha god kompetanse innen mer avanserte landmålingsteknikker som er nødvendig for arbeidslivet

Emnets temaer

 • Matematisk/geometrisk grunnlag:
 • Jordklodens grunnleggende geometriske forhold
 • Grunnleggende relevant derivering (inkludert partielle derivering)
 • Grunnleggende matriser
 • Transformasjoner inkludert parameterutvikling
 • Minste kvadraters metode
 • Datum, koordinatsystemer (Jordsentrisk, geodetisk, plan og lokale)
 • Ellipsoidens geometri
 • Geoiden
 • Projeksjoner

Målelære

 •  Temaer her fokuserer på instrument- og målingssystemenes anvendelsesmetoder innenfor standardenes kvalitetskrav
 • GNSS statisk vektormåling
 • Etablering/drift av lokal GNSS referanse
 • ”Stop’n’Go” vektormåling
 • RTK måling
 • Trigonometrisk høgdemåling
 • Fagverksnett

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

 •  Oppgaveløsning (teller 40%)
 •  Muntlig, individuell utspørring (teller 60%)
 •  Alle deler må være bestått

Oppgaveløsning= ca 7 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 40% av emnekarakteren.

Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde hele deleksamenen på 40%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer

Ekstern sensor benyttes periodisk, neste gang vår 2014.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått muntlig utspørring, kan det etter avtale med emneansvarlig gis anledning til ett nytt forsøk.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 - Borre, K. (1996). GPS i landmålingen. Aalborg. (ISBN: 87-984210-4-2).
 - Dueholm, K. & Laurentzius, M. (2002). GPS. København: Ingenioren/bøgen. (ISBN: 87-571-2412-4).
 - Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Collins, J. (2001). GPS Theory and Practice. Wien/New York: Springer. (ISBN: 3-211-83534-2).
 - Iliffe, J. & Lott, R. (2008). Datums and Map Projections for remote Sensing, GIS and Surveying. Scotland, UK: Whittles Publishing. (ISBN: 978-1-904445-47-0).
 - Van Sickle, J. (2001). GPS for Land Surveyors, Second Edition. Great Britain: Taylor & Francis Group. (ISBN: 1-57504-075-1
 - El-Rabbany, Ahmed. (2006) Introduction to GPS: The Global Positioning System (2nd ed.). Boston MA: Artech House Inc. (ISBN 978-1-59693-016-2).
 - Skogseth, T. (1998). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 82-00-42453-7).
 - Statens kartverk (2005). Geodatastandarden
 - Statens kartverk (2001). Geodatastandarden, grunnlagsnett
 - Statens kartverk (2005).Satellittbasert posisjonsbestemmelse
 - Statens kartverk (1999). Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser.
 - Statens kartverk (2004). Koordinatbasert referansesystem
 - Instrument og programvare manualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpfiler).
 - Egne kompendier og notater