Internasjonalisering
2012-2013 - SMF3031F - 10sp

Forutsetter bestått

  • SMF2062F Markedsføring
  • SMF1261F Merkevarebygging

Anbefalt forkunnskap

  • SMF3011 Endringsledelse
  • SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal etter endt emne ha en grundig forståelse av hva et internasjonalt selskap er og hvordan det virker. Det vil bli vektlagt hva globalisering er og hvordan dette gjensidig påvirker organisasjoner og samfunn.

Emnets temaer

  •  Organisasjoner i et verdenssamfunn
  •  Globalisering og åtte nøkkelbegreper
  •  Utvidet modell for organisasjonsaktør i et globalt perspektiv
  •  Trygghet

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Emnet avsluttes med eksamen rundt påske. Se eksamensplan.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle hjelpemidler tillatt

Obligatoriske arbeidskrav

To innleverte arbeider må være godkjent for å gå opp til eksamen

Læremidler

Globalization and Organization World Scociety and Organizational Change (2006), Drori, G.S., Meyer, J.W., Hwang, H. (eds), Oxford University Press

Globalisering: Åtte nøkkelbegreper (2008), Eriksen, T.H., Universitetsforlaget

Anbefalt litteratur:

Globalization and its discontents (2002), Stiglitz, J., Penguin Books.

What is Globalization? (2000), Beck, U., Polity Press

Supplerende opplysninger

Fagmiljøet foretar en årlig interessekartlegging rundt de tre profilene i høstsemesteret for å avgjøre om etterspørselen er stor nok til at alle tre profilemnene kan avvikles. Emnet er avlyst våren 2013