Mekanikk
2013-2014 - BYG2251 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • BYG1261 Byggteknikk
 • REA1141 Matematikk 1

Forventet læringsutbytte

Emnet gir en grunnleggende innføring i begrepene statikk og fasthetslære, likevekt og elastisitet.
Etter gjennomføring skal studenten kunne:

Kunnskaper :
• forklare hvordan elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses
• beskrive hva som menes med statisk likevekt
• forklare forskjellige opplagringstyper og tilhørende opplagerbetingelser
• gjøre rede for læren om materialers elastisitet og stivhet, Hooks lov og Youngs modul

Ferdigheter :
• sette sammen krefter til en resultant, og dekomponere krefter
• beregne krefter, bøyemomenter og spenninger, og finne opplagerkrefter og leddkrefter
• anvende egnede beregningsmetoder for ulike konstruksjoner
• beregne tyngdepunkt, arealmoment, statisk moment og motstandsmoment for en flate, og kunne anvende Steiners teorem

Generell kompetanse :
• kjenne innholdet i begrepet Euler-Bernoulli bjelketeori; elementær teknisk bjelketeori
• gjøre rede for Naviers hypotese om plane tverrsnitt

Emnets temaer

 • Krefter og resultanter
 • Likevekt, stabilitet og momentbegrepet
 • Leddkonstruksjoner
 • Statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
 • Tauberegninger
 • Fagverk
 • Normalkraft-, skjærkraft og momentdiagram
 • Ulike spenningstyper
 • Kombinerte spenninger
 • Elastisitet og stivhet
 • Massegeometri
 • Knekking
 • Grunnleggende om torsjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov.

Emnets forelesninger på campus er åpne for alle. Det gis veiledning på campus til oppsatte tider.
Det tilbys 4 til 6 forelesninger/veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig deleksamen midtveis i semestret, 3 timer (teller 30%)
 • Skriftlig slutteksamen, 4 timer (teller 70%)
 • Både deleksamen og slutteksamen må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor.

Periodevis bruk av ekstern sensor. Neste gang 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for begge deleksamener i august.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Følgende gjelder for begge eksamener:

 • Kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.
 • Eneste tillatte formelsamling: John Haugan "Formler og tabeller"

Obligatoriske arbeidskrav

10 – 12 obligatoriske regneøvinger, hvorav minst 70 % må være godkjent.
4 obligatoriske laboratorieøvelser dokumentert med rapport.

Læremidler

Øistein Vollen (2010) Mekanikk for ingeniører. Statikk og fasthetslære, NKI Forlaget AS
Fridtjov Irgens (2005) Statikk, Tapir akademiske forlag
Fridtjov Irgens (2006) Fasthetslære, Tapir akademiske forlag
John Haugan (2011) Formler og tabeller, NKI Forlaget AS

Erstatter

BYG1063 Mekanikk

Supplerende opplysninger

Emnet er et forutsetterkrav for BYG2221 Byggstatikk fra og med våren 2014 og kull 2013.

All viktig informasjon legges ut i Fronter.