Fri form fremstilling
2013-2014 - TEK2082 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

TEK1002 Dataassistert Design

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
 ha kunnskap om metoder og teknikker for å designe NURBS-kurver og komplekse flater
 kjenne til metoder for evaluering av form
 kjenne til teknikker for digitalisering og 3D Printing
 
Ferdigheter
 kunne bruke 3D-verktøy for å bygge komplekse flatemodeller
 kunne bruke hybrid modellering med Solid og flatemodeller
 kunne skape modeller som kan fremstilles i plast og metall
 ha ferdigheter i digitalisering av fysiske modeller
 kunne designe fotorealistiske scener

Generell kunnskap
 kunne beskrive metoder og begrunne valg i form av skriftlige rapporter

Emnets temaer

1. Grunnlag for flatemodellering
2. Skissere kurver i 2D med bruk av Splines
3. Skape form på flater, redigere flater
4. Sekundære formeverktøy for flater
5. Evaluere geometri
6. Master-modellering
7. Modellering ut fra digitaliserte data
8. Metoder for rask fremstilling av modeller og verktøy fra 3D-modeller

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karakter settes på grunnlag av én avsluttende, individuell oppgave.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ikke godkjente innleveringer og arbeid må gjennomføres neste gang emnet går.

Obligatoriske arbeidskrav

• Det avholdes inntil 3 obligatoriske seminardager ifølge plan utlevert ved semesterstart.
• 2 større innleveringer må være innlevert ifølge plan og godkjent for å kunne ta den avsluttende oppgaven.
 Obligatorisk laboratoriearbeid kan inngår i innleveringene.

Læremidler

 Solidworks Online Tutorials, SolidWorks (elektronisk øvingsfil), SolidWorks Corporation
 SolidWorks for Designers, kap 13 Surface Modeling, CADCIM Technologies
 

 Lærebok
 Matt Lombard: SolidWorks Surfacing and Complex Shape Modeling Bible, Wiley Publishing - leveres bare som E-bok
 
Øvingsbok (nødvendig for innleveringer):
Paul Tran: SolidWorks 2013 Part II - Advanced Techniques, SDC Publications

Erstatter

TEK2081

Supplerende opplysninger

Antall studenter er begrenset av laboratoriekapasiteten.