IKT-kompetanse for helsefagene - VDIGK

Innledning

Helsevesenet er en informasjonsintensiv virksomhet, og informasjonsteknologien har for lengst gjort sitt inntog. Sentrale stikkord her kan være elektronisk dokumentasjon, elektronisk pasientjournal, håndholdte systemer, elektronisk arbeidsflyt. I tillegg til å få IKT-systemene til å fungere optimalt ved den enkelte avdeling er det dermed også nå en utfordring å integrere systemene slik at de ”snakker” fornuftig sammen. Å se disse mulighetene er en forutsetning for å kunne hente ut potensielle gevinster, og er en tverrfaglig lederutfordring.

Denne utviklingen fortsetter, stadig nye systemer innføres, og samtidig økes kravene til effektiv og rasjonell drift. En forutsetning for at denne utviklingen skal være til gode for pasienter, ansatte og samfunnet som helhet, er dermed at de som skal bruke systemene har tilstrekkelig kunnskap til å betjene, nyttiggjøre og vurdere dem, samt å se hvordan systemene samlet sett kan utvikles til å gi et bedre helsevesen. Dette fordrer mer enn bare passiv brukerkompetanse. Med aktiv brukerkompetanse vil personell i helse-, omsorg, og sosialsektoren ha grunnlag for å bidra med relevante krav til utforming og utvikling ved innkjøp og implementering av nye systemer.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet går deltid over et halvt studieår med et omfang tilsvarende 15 studiepoeng. Det innebærer 50 % arbeidsbelastning og at studentene vanligvis er i fast jobb parallelt med studiet. Fullført og bestått studium gir uttelling på 15 studiepoeng (ECTS) i høgskole- og universitetssystemet. Studiet ligger på nivå med 1.syklus (bachelornivå).

Studiet er organisert med 4 samlinger, hvorav de første 3 er av 3 dagers varighet, og den fjerde er en en-dags avslutningssamling for presentasjon av prosjektarbeidet.

Forventet læringsutbytte

Målet for studiet er å gi helsepersonell relevant fagbakgrunn innen bruk av IKT i helsevesenet, samt å stimulere til kreative og problemløsende, men også kritiske holdninger. En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kjenner til nasjonale strategier og juridiske føringer ved bruk av IKT- løsninger i helse- og omsorg, og sosialsektoren
 • vurderer kvaliteten i den digitale informasjonskjeden, både i helheten og enkeltelementene som inngår

Ferdigheter

 • finner, vurderer og henviser til informasjon og fagstoff, samt framstiller dette slik at det belyser en problemstilling
 • finner og nyttiggjør seg forskningsresultater via elektronisk søk og kildekritisk vurdering av materialet
 • reflekterer over egen faglig utøvelse knyttet til bruk av IKT
 • anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffer begrunnede valg
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

 • vurderer nytte, muligheter og begrensninger av IKT-systemer
 • har kompetanse om implementering og integrering av IKT-løsninger (bedre «bestillerkompetanse»)
 • har nødvendig kompetanse for videre oppdatering, tilegnelse og vurdering av ny kunnskap innen IKT
 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger knyttet til IKT i offentlig sektor
 • planlegger og gjennomfører varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidler sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • utveksler synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette å bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

Internasjonalisering

Noe av litteraturen vil være på engelsk. Det inngår ikke internasjonal studentutveksling i studiet.

Målgruppe

Studiet er rettet mot helsepersonell som har behov for å oppdatere sin kompetanse innen bruk av IKT-systemer slik at man best mulig kan utnytte potensialet som slike systemer kan gi.

Opptakskrav og rangering

Krav til opptak er fullført 3-årig bachelorutdanning innen helsefag, eller tilsvarende relevant utdanning på høgskolenivå. Normtallet for studiet er 25 studenter pr kull. Søkerne blir rangert etter følgende opptakskriterier:

 • karakterpoeng, beregnet slik: p = 10 * (vektet gjennomsnitt av karakterene i grunnutdanningen)
 • tilleggspoeng:
  • 2 tilleggspoeng pr. år for relevant arbeidserfaring, maks 10 tilleggspoeng
  • 1 tilleggspoeng pr 30 studiepoeng (SP) tilleggsutdanning på universitets- og høgskolenivå, maks 4 tilleggspoeng.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Innholdet i studiet er utviklet med tanke både på hva den digitale utvikling krever av kompetanse for helsepersonell slik det ser ut i dag, men kanskje vel så viktig hva som kreves for å implementere nye systemer, integrere dem med eksisterende systemer, og ikke minst se mulighetene for gevinstrealisering. Innholdsmessige hovedpunkter i studiet er:

 • En kort historisk gjennomgang av IKT i helsevesenet
 • IKT i helsevesenet og det offentliges rolle, utfordringene
 • IKT, organisasjon og samhandling
 • Helseinformatikk og helseIKT-systemer
 • Informasjonsarkitektur og menneske-maskin interaksjon
 • Telemedisin
 • Velferdsteknologi
 • Beslutningsstøttesystemer
 • Sikkerhet, jus og etikk

Se forøvrig emnebeskrivelsen.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i studieperiodene er intensiv. Arbeidsmetodene vil veksle mellom forelesninger, samt arbeid i grupper og individuelt. Det engasjeres eksterne forelesere med spesialkompetanse fra ulike institusjoner. Mellom samlingene vil studentene få obligatoriske oppgaver og arbeidskrav knyttet til et prosjektarbeid. Studiet avsluttes med en samling for presentasjon og innlevering av prosjektoppgave.

Vurderingsformer

Prosjektoppgave om et selvvalgt sakskompleks innenfor studiets temaer

Forskningsbasert undervisning

Kurset vil gi en innføring i strukturert litteratursøk.

Entreprenørskap, innovasjon og nytenking

Forskjellige kreative prosesser vil brukes som ett av flere læringsformer.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studentene disponerer egen PC med tilstrekkelig maskinvare (f.eks. internettilgang), og generell programvare (eks. for tekstbehandling, regneark, og presentasjon), samt at de har erfaring i bruken av slike verktøy.[1]

[1] Tilsvarende det helt grunnleggende nivået i Datakortets moduler 2, 3, 4, 6 og 7. Se: http://www.datakortet.no/kandidater/hva-er-datakortet/

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
VIU8261 IKT-kompetanse for helsefagene O 15  
Sum: 15 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne