Årsstudium i økonomi og ledelse - Campus Bali - ÅRØKLED-B

Innledning

Gjøvik har i en årrekke hatt utdanning innenfor området økonomi og administrasjon. Dette studiet er en videreføring av denne utdannelsen. Studiets navn er ”Årsstudium i økonomi og ledelse”. Utdanningen har en klar næringslivsprofil og er tverrfaglig og yrkesretta og kvalifiserer for ulike jobber innen næringsliv og offentlig forvaltning.
Campus Bali og NORCIS
Høgskolen i Gjøvik samarbeider med Nordic Centre for International Studies (NORCIS) om årsstudiet i økonomi og ledelse som blir avholdt på Campus Bali. I tillegg til den faglige utdannelsen vil du som student få muligheten til å oppleve en annerledes kultur – en erfaring som kan være nyttig senere i livet.

NORCIS utgjør i dag det nordiske senteret ved Udayana Universitetet på Bali, som til sammen har mer enn 25 000 studenter.  Les mer nyttig informasjon om hvilke unike muligheter du kan oppleve, ved å besøke vår nettside om Campus Bali. For mer informasjon om studiestedet, samt studieavgift til HIG og semesteravgift for studier på Campus Bali, - besøk nettsiden til NORCIS.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et årsstudium på lavere grads nivå (syklus 1) med normert studietid 1 år. Omfanget er 60 studiepoeng. Etter fullført årsstudium kan du søke deg over til andre året på HiGs bachelorutdanning innen Økonomi og ledelse på Campus Gjøvik. Etter en individuell tilpasning kan man også søke innpassing til bachelor i medieledelse og innovasjon eller bachelor i teknologidesign og ledelse på HiG.

Søknadsfrist for intern overflytting er 15. mai.

Forventet læringsutbytte

Studiet skal gi en innføring i økonomi og ledelse som kan kombineres med de fleste utdanninger og yrker og motivere for, og gi grunnlag for videre studier. Etter endt utdanning skal studenten ha følgende kompetanse, i form av
Kunnskap

 • grunnleggende forståelse for økonomiske- og ledelsesmessige teorier, problemstillinger,
 • prosesser, verktøy og metoder innenfor fagfeltene bedrifts- og forretningssystemer, økonomistyring, matematikk og statistikk, markedsføring og merkevarebygging, ledelse med arbeidslivsjus og kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder.
 • kjenne til relevant forskning innen de nevnte fagområder
 • kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer, kjenne til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.        

Ferdigheter

 • anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • være i stand til å arbeide selvstendig og anvende relevante teorier i praksis gjennom deltagelse i blant annet gruppearbeid og prosjektoppgaver.

Generell kompetanse

 • gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltagere i gruppe innen fagområdene.
 • være klar over de grunnleggende prosessene i næringslivet og etiske dilemmaer i relasjon til disse.

Internasjonalisering

Studiet foregår på Bali.

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har lyst til å jobbe med mennesker og økonomi. Kunnskap innen økonomi, ledelse og markedsføring er nyttig i svært mange yrker, og studiet passer for:

 • Søkere fra videregående skole som ønsker å finne ut mer om dette fagfeltet uten å binde seg til en treårig utdanning
 • Søkere som vil utdype sin arbeidslivserfaring med teoretisk kompetanse
 • Søkere som ønsker å supplere annen grunnutdanning med økonomi- og ledelsesemner
 • Søkere som i tillegg til nevnte punkter, ønsker å kombinere studier med å oppleve en annen kultur der det gis mulighet for kontakt med andre internasjonale studenter, kulturopplevelser og feltarbeid.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Årsstudiet skal ta utgangspunkt i næringslivets behov og krav og gi en grunnleggende innføring i utfordringer knyttet til økonomi og ledelse. Studiet gir en innføring i mange fagfelt som anses viktige for næringslivet.

Pedagogisk opplegg på Bali

Studentene som følger ett eller flere semestre ved vårt studiesenter på Bali vil bli tett fulgt opp. De fleste emnene har maksimalt 30 studenter for å få til en bedre individuell oppfølging. Enkelte av forelesningene vil foregå via internett fra HiG, men det vil alltid være forelesere og fagpersonell til stede for å kvalitetssikre undervisningen i alle ledd. Vi legger vekt på variasjon i undervisningen, samt bruk av teknologiske hjelpemidler slik at studentene vil oppleve mestring og suksess. Små feltarbeid og turer vil stimulere til læring. Et studieopphold på Bali vil gi studentene en merverdi i form av flerkulturell forståelse. Denne kompetansen er i vårt moderne samfunn høyt verdsatt i yrkeslivet og samfunnet for øvrig. I tillegg vil det bli gitt forelesninger, oppgavearbeider og samlinger der foreleser er fysisk til stede hos studentene.
Det er viktig å understreke at dette er et fulltidsstudium som krever stor arbeidsinnsats for å fullføre på lik linje med lignende studier i Norge.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studenten har tilgang til bærbar PC med standard programvare (Word, Excel, power point), trådløst nettverkskort og tilgang på internett-tilkobling.

Emnetabeller

Emnetabell for årsstudium i økonomi og ledelse - Campus Bali

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1301F Bedrifts- og forretningssystemer O 10  
SMF1042F Økonomistyring O 10  
REA1131F Grunnleggende matematikk og statistikk O 10  
SMF2051F Ledelse med arbeidslivsjuss O   10
SMF1181F Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder O   10
SMF1261F Merkevarebygging O   5
SMF2062F Markedsføring O   5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne