Årsstudium i vitenskap, menneske og samfunn - campus Bali - ÅRVMS

Innledning

Vitenskapen, mennesket og samfunnet står, og har stått, i et dynamisk spenningsforhold i årtusener, og representerer viktige perspektiver i å forstå og møte våre utfordringer når det gjelder lokal og global bærekraft og utvikling.Filosofien og vitenskapenkan føre sin historie tilbake til oldtiden. De har vært drivkrefter i utviklingen av menneske og samfunn, og har de siste århundrer spilt en avgjørende rolle i moderniseringen på godt og ondt. Filosofer har gitt oss viktig innsikt i menneskets tenke- og væremåter. Den modernepsykologiener en ung vitenskap som det siste århundre har gitt oss viktig ny innsikt i å forstå mennesket, hvordan vi føler, tenker, handler, samspiller og lærer. Kultur kan defineres som et system av felles normer og grunnleggende verdier som utvikles i et samfunn og legger føringer på videre tilpasning. Eksempler kan være protestantismens inntog i Europa og kastesystemet effekt i India. I dag ser vi hvordan religiøse «motsetninger» påvirker politikk og utvikling. Å forstå kulturen og dens utvikling er tema for emnetkulturforståelseog som fordypes i emnenesosialantropologi og etnografi.

Et gjennomgående tema i årsstudiet vitenskap, menneske og samfunn eretikk og bærekraft. Dette legger føringer på våre egne valg og handlinger, og tilpasninger og valg i virksomheter og lokalsamfunn og innen politikken. Gjennom studiet vil du få en innføring i tenkningens historie og et innblikk i teorier om naturen, mennesket, til forskning og kunnskap om ulike verdensanskuelser og grunnleggende kulturforståelse. Videre vil det gis en grunnleggende innføring i menneskets psykologi og metoder i psykologisk forskning, alternativt en innføring i sosialantropologi og etnografi med et valgfritt emne.

Denne utdanningen er flerfaglig og rettet mot studieforberedende emner som ExPhil og ExFac, og innføring i emner som kan studeres videre ved høgskoler og universitet. Det gjelder psykologi, metode og sosialantropologi /etnografi. Studentene velgersemesterprogram og emner. Til høsten 2013/våren 2014 er dette avhengig av antall studenter.

For HiG er dette årsstudiet et viktig supplement til de etablerte studier ved høgskolen. Vi ønsker på sikt å utvikle dette fokuset på vitenskap, mennesket og samfunn til også å omfatte teknologi og samfunn, og ikke minst bærekraft og samfunn. I den sammenheng er lokaliseringen på Bali, Indonesia og i Sørøst-Asia interessant, som et «speil» for å se vår egen og den globale utviklingen i.

Campus Bali/NORCIS

Høgskolen i Gjøvik samarbeider med Nordic Centre for International Studies (NORCIS) om Årsstudium i vitenskap, menneske og samfunn, som blir avholdt på Campus Bali. I tillegg til den faglige utdannelsen vil du som student få muligheten til å oppleve en annerledes kultur – en erfaring som kan være nyttig senere i livet.

NORCIS utgjør i dag det nordiske senteret ved Udayana Universitetet på Bali, som til sammen har mer enn 25 000 studenter. Les mer nyttig informasjon om hvilke unike muligheter du kan oppleve, ved å besøke vår nettside om Campus Bali. For mer informasjon om studiestedet, samt studieavgift til HIG og semesteravgift for studier på Campus Bali, - besøk nettsiden til NORCIS.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et årsstudium på lavere grads nivå (syklus 1) med normert studietid 1 år. Omfanget er 60 studiepoeng. 

Det betales en ordinær semesteravgift til HiG og semesteravgift til NORCIS, og studentene vil normalt få støtte i lånekassen.

Forventet læringsutbytte

Studiet skal gi en innføring i grunnleggende vitenskapelig tenking rundt mennesket, samfunn og kultur.  Dette som et utgangspunkt for å motivere for og gi grunnlag for videre studier. Etter endt utdanning skal studenten inneha følgende kompetanse, avhengig av den retning man velger. Det er her to muligheter. Valg A er kombinasjonen av semesterprogram 1 filosofi, vitenskapsteori og kulturforståelse og semesterprogram 2 innføring i psykologi og vitenskapelig metode, eller valg B som er kombinasjonen av semesterprogram 2 innføring i psykologi og vitenskapelig metode og semesterprogram 3 innføring i sosialantropologi, etnografi og et valgemne fra semesterprogram 1.   

Årsstudium alternativ A:

Kunnskap:

 • Ha grunnleggende kunnskap om filosofisk tenkning og resonnement;
 • Kjenne til vitenskapshistorie og ulike teorier innen fagfeltet;
 • Kjenne til kulturbegrepet, kulturforskjeller og kulturforståelse;
 • Kjenne til grunnleggende begrep, prosesser og teorier innen psykologi;
 • Ha grunnleggende kunnskap om vitenskapelig metode innen psykologisk forskning;

Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Være i stand til å arbeide selvstendig og anvende relevante teorier i praksis gjennom deltagelse i blant annet gruppearbeid og prosjektoppgaver.
 • Utvikle og bevisstgjøre sine evner til kritisk tenkning og argumentasjon
 • Utvikle evnen til etisk tenkning

Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe innen fagområdene.
 • Inneha generell kompetanse for de grunnleggende prosessene innen samspillet vitenskap og menneske.

Årsstudium alternativ B:

Kunnskap:

 • Kjenne til grunnleggende begrep, prosesser og teorier innen psykologi;
 • Ha grunnleggende kunnskap om vitenskapelig metode innen psykologisk forskning;
 • Kjenne til og kunne oppdatere kunnskap om begrep, prosesser og teorier innen sosialantropologi
 • Ha kunnskap om kultur og utvikling på Bali, Indonesia og Sørøst Asia.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Være i stand til å arbeide selvstendig og anvende relevante teorier i praksis gjennom deltagelse i blant annet gruppearbeid og prosjektoppgaver.
 • Utvikle og bevisstgjøre sine evner til kritisk tenkning og argumentasjon

 Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe innen fagområdene.
 • Inneha generell kompetanse for de grunnleggende prosessene innen og samspillet mellom menneske og samfunn.

Internasjonalisering

Studiet gir gode muligheter for å ha kontakt med indonesiske og den store kontingenten av andre internasjonale studenter fra både Europa og Asia.

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som vil ta studieforberedende emner (Exphil/Exfac) og/eller har lyst til å lære grunnleggende emner innen fag man kan tenke seg å studere videre, eller som et supplement til andre utdannelser eller ferdigheter.

Bestått eksamen i Exphil/Exfac emnet vil kunne gi fritak for tilsvarende emne ved universiteter og høgskoler i Norge. Tilsvarende vil bestått eksamen i innføring i psykologi, vitenskapelig metode, innføring i sosialantroplogi og etnografi også kunne godkjennes som emner ved andre læresteder. Studenten må selv søke fritak ved den aktuelle høgskole/universitet.

Kunnskap innen disse områdene er forøvrig nyttig i svært mange sammenhenger og i mange yrker, og studiet passer for:

 • Søkere fra videregående skole som er interessert i dette fagfeltet. Søkere som vil utdype sin arbeidslivserfaring med teoretisk kompetanse
 • Søkere som ønsker å supplere annen grunnutdanning med mer kunnskap om vitenskap, menneske og samfunn.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet kan kombineres på ulike måter til et årsstudium. Det er lagt opp til tre valgfrie semesterprogram med to til tre emner i hvert program. Studenten velger ett av disse semesterprogrammene pr semester:

 • Filosofi, vitenskapsteori og kulturforståelse 30 studiepoeng
 • Innføring i psykologi og vitenskapelig metode 30 studiepoeng
 • Innføring i sosialantropologi, etnografi og valg emne 30 studiepoeng

Studentene velger to av tre fordypninger som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Det kreves bestått eksamen i to semesterprogram for å bestå årsstudiet. Alle tre semesterprogrammene tilbys i hvert semester, med forbehold om at det melder seg på tilstrekkelig antall studenter på hvert program.

Undervisningsspråket er norsk

Pedagogisk opplegg

På Campus Bali (se foran) vil det være fagpersonell tilstede hele tiden. Det blir klasseundervisning med felles oppstart og eksamen. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og/eller seminarer. Studentene som følger ett eller flere semestre ved vårt studiesenter på Bali vil bli tett fulgt opp. Enkelte av forelesningene kan foregå via internett fra HiG, men det vil alltid være forelesere og fagpersonell til stede for å kvalitetssikre undervisningen i alle ledd. Vi legger vekt på variasjon i undervisningen, samt bruk av teknologiske hjelpemidler slik at studentene vil oppleve mestring og suksess. Mindre feltarbeid og turer vil stimulere til læring. Et studieopphold på Bali vil gi studentene en merverdi i form av flerkulturell forståelse. Denne kompetansen er i vårt moderne samfunn høyt verdsatt i yrkeslivet og samfunnet for øvrig.

Studenten vil ved studiestart vil bli gitt tilgang til en internettbasert læringsarena. HiG benytter FRONTER som sin læringsplattform. Ved å benytte et tildelt brukernavn og passord, kobles studenten til et lukket "klasserom". Her vil man finne all informasjon av både administrativ og faglig art; faglige artikler, forelesninger, oppgaver, verktøy for kommunikasjon og for innlevering av obligatoriske studentarbeider, veiledning/tilbakemeldinger fra lærerne, og diskusjonsrom med andre studenter. På Bali vil studentene få veiledning og støtte i denne undervisningsformen.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studenten har tilgang til egen bærbar PC med standard programvare (Word, Excel, power point), trådløst nettverkskort.  Studentene må også ha tilgang til headset og mikrofon av tilstrekkelig kvalitet, for å kunne kommunisere via elektroniske plattformer.

Studentene vil på Campus Bali (se foran) få tilgang på internett-tilkobling via W-Lan og Udayana Universitetets øvrige fasiliteter.

Emnetabeller

Semesterprogram 1 Filosofi, vitenskapsteori og kulturforståelse

Dette programmet består av filosofi/Ex Phil og vitenskapsteori/ Ex Fac. Disse gir en grunnleggende innføring i filosofiens historie, logikk, vitenskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og vitenskapelig metode. Ex Phil / Ex Fac skal forberede studentene og er som regel obligatorisk hvis man ønsker å ta en høyere utdanning ved et universitet. I tillegg kommer emnet kulturforståelse med fokus på å få en bedre innsikt i din egen kultur, globalisering og mangfold, og om sørøst-asiatisk- og balinesisk kultur. 


Filosofi, vitenskapsteori og kulturforståelse

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H/V)
SMF1331 Filosofi (Examen philosophicum) O 10
SMF1341 Vitenskapsteori (Examen Facultatum) O 10
SMF1351 Kulturforståelse O 10
Sum: 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Semesterprogram 2 Innføring i psykologi og vitenskapelig metode

Dette er et semesterprogram som består av de to delene innføring i psykologi og vitenskapelig metode. Innføring i psykologi er en innføring i sentrale psykologiske emner, psykologiens historie og dens forsknings- og anvendelsesområder. Vitenskapelig metode tar for seg sentral trekk ved empirisk forskning, grunnleggende begreper knyttet til ulike metoder med særlig fokus på psykologisk forskning.


Innføring i psykologi og vitenskapelig metode

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H/V)
SMF1361 Innføring i psykologi O 20
SMF1371 Vitenskapelig metode (psykologi) O 10
Sum: 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Semesterprogram 3 Innføring i sosialantropologi og etnografi

Dette programmet består av tre emner. Det gjelder innføring i sosialantropologi, etnografi og et valgfritt emne. Innføring i sosialantropologi tar for seg generell antropologisk teori og metode. Det gir videre en innsikt i kulturelt mangfold i ulike samfunn. Etnografi er en innføring i studiet av ulike regionale kulturer og samfunnstyper, og i dette tilfelle med særlig vekt på Sørøst-Asia. Valgemnet innebærer at dette hentes fra ExPhil, ExFac eller kulturforståelse (se semesterprogram 1).


Innføring i sosialantropologi, etnografi og valgemne (kan kombineres med exphil, exfac eller kulturforståelse)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H/V)
SMF1381 Innføring i sosialantropologi O 10
SMF1391 Etnografi (Sørøst-Asia) O 10
Valgemne, 10 st.p. V 10
Sum: 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne