Bachelorstart i økonomi og ledelse - Campus Bali - BB

Innledning

Økonomi og ledelse er et av Høgskolen i Gjøviks (HIG) best besøkte studier. Utdannelsen gir deg som student et godt grunnlag for å forstå og jobbe i virksomheter innen ulike bransjer. Nå har du i tillegg muligheten til å gjennomføre en bachelorstart i et internasjonalt miljø, noe som vil kunne bidra til å gjøre deg mer attraktiv i arbeidslivet i framtida.
Campus Bali og NORCIS
Høgskolen i Gjøvik samarbeider med Nordic Centre for International Studies (NORCIS) om Bachelorstart i økonomi og ledelse høsten 2013 som blir avholdt på Campus Bali. I tillegg til den faglige utdannelsen vil du som student få muligheten til å oppleve en annerledes kultur – en erfaring som kan være nyttig senere i livet.

NORCIS utgjør i dag det nordiske senteret ved Udayana Universitetet på Bali, som til sammen har mer enn 25 000 studenter. Les mer nyttig informasjon om hvilke unike muligheter du kan oppleve, ved å besøke vår nettside om Campus Bali. For mer informasjon om studiestedet, samt studieavgift til HIG og semesteravgift for studier på Campus Bali, - besøk nettsiden til NORCIS.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et halvt års studium på lavere grads nivå (syklus 1) med normert studietid 6 måneder. Omfanget er 30 studiepoeng. Etter dette studiet kan du søke innpassing til bachelorstudiet i økonomi og ledelse på HiG i andre semester. Søknadsfrist for dette er 15.november, og det forutsettes minimum 20 studiepoeng bestått.

Forventet læringsutbytte

Studiet skal gi en innføring i økonomi og ledelse og motivere studentene til å gå videre på bachelorstudiet innen økonomi og ledelse på HiG i andre semester. Etter studiet på 6 måneder forventes studentene å inneha følgende:

Kunnskap

 • grunnleggende forståelse for økonomiske og ledelsesmessige teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagfeltene Bedrifts- og forretningssystemer, Økonomistyring og Matematikk og statistikk
 • kjenne til relevant forskning innen nevnte fagområder
 • kjenne til fagområdenes historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter :

 • kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • være i stand til å arbeide selvstendig og anvende relevante teorier i praksis gjennom deltagelse i blant annet gruppearbeid og prosjektoppgaver

Generell kompetanse :

 • gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltagere i  gruppe innen fagområdene
 • være klar over de grunnleggende prosessene i næringslivet og etiske dilemmaer i relasjon til disse

Internasjonalisering

Studiet foregår på Bali.

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har lyst å jobbe med ledelse og økonomi samtidig som de ønsker å oppleve en annerledes kultur. Kunnskap innen økonomi, ledelse og markedsføring er nyttig i svært mange yrker, og studiet passer for:

 • Søkere fra videregående skole som ønsker å finne ut mer av dette fagfeltet uten å binde seg til en treårig utdanning
 • Søkere som vil utdype sin arbeidslivserfaring med teoretisk kompetanse
 • Søkere som ønsker å supplere annen grunnutdanning med økonomi- og ledelsesemner
 • Søkere som i tillegg til nevnte punkter, ønsker å kombinere studier med å oppleve en annen kultur der det gis mulighet for kontakt med andre internasjonale studenter, kulturopplevelser og feltarbeid

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet skal ta utgangspunkt i næringslivets behov og krav, og gi en grunnleggende innføring i utfordringer knyttet til økonomi og ledelse. Studiet gir en innføring i fagfelt som anses som viktige for næringslivet.
Pedagogisk opplegg på Bali

Studentene som følger ett semester ved vårt studiesenter på Bali vil bli tett fulgt opp. De fleste emnene har maksimalt 30 studenter for å få til en bedre individuell oppfølging. Enkelte av forelesningene vil foregå via internett fra HiG, men det vil alltid være forelesere og fagpersonell til stede for å kvalitetssikre undervisningen i alle ledd. Vi legger vekt på variasjon i undervisningen, samt bruk av teknologiske hjelpemidler slik at studentene vil oppleve mestring og suksess. Små feltarbeid og turer vil stimulere til læring. Et studieopphold på Bali vil gi studentene en merverdi i form av flerkulturell forståelse. Denne kompetansen er i vårt moderne samfunn høyt verdsatt i yrkeslivet og samfunnet for øvrig.

I tillegg vil det bli gitt forelesninger, oppgavearbeider og samlinger der foreleser er fysisk til stede hos studentene.

Det er viktig å understreke at dette er et fulltidsstudium som krever stor arbeidsinnsats for å fullføre på lik linje med lignende studier i Norge.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studenten har tilgang til bærbar PC med standard programvare (Word, Excel, power point), trådløst nettverkskort og tilgang på internett-tilkobling.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(Høst 2013)
REA1131F Grunnleggende matematikk og statistikk O 10
SMF1042F Økonomistyring O 10
SMF1301F Bedrifts- og forretningssystemer O 10
Sum: 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne