Bachelorstart ingeniørutdanning bygg - Campus Bali - H_BIBYG1

Innledning

Som en oppstart av ingeniørstudium bygg er det tilrettelagt for å gjennomføre 30 stp ved "Campus Bali" som er en del av Udayana universitet. Studieprogrammet omfatter de samme emner og krav som ved oppstart av ingeniørutdanning på Campus Gjøvik, og dermed også samme læringsutbytte. For beskrivelse av byggebransjen, se fagplan.

Campus Bali/NORCIS
Høgskolen i Gjøvik samarbeider med Nordic Centre for International Studies (NORCIS) om Bachelorstart i Ingeniørfag bygg høsten 2013 som blir avholdt på Campus Bali. I tillegg til den faglige utdannelsen vil du som student få muligheten til å oppleve en annerledes kultur – en erfaring som kan være nyttig senere i livet.

NORCIS utgjør i dag det nordiske senteret ved Udayana Universitetet på Bali, som til sammen har mer enn 25 000 studenter. Les mer nyttig informasjon om hvilke unike muligheter du kan oppleve, ved å besøke vår nettside om Campus Bali. For mer informasjon om studiestedet, samt studieavgift til HIG og semesteravgift for studier på Campus Bali, - besøk nettsiden til NORCIS.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er på 30 studiepoeng, og gjennomføres normert i løpet av ett semester. Studiet kan søkes innpasset i Ingeniørutdanning bygg ved HiG, og fører da til graden ”Bachelor i ingeniørfag, bygg”, se for øvrig Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning.

Søknadsfrist for innpasning er 15.november. Krav om minimum 20 studiepoeng bestått for innpassing.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om byggingeniørfaget i Norge, samt faget i et internasjonalt perspektiv.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk og bygningsfysikk
 • Kandidaten kjenner til teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor ingeniørfaget og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har grunnleggende digital kompetanse
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre enkle ingeniørfaglige prosjekter både selvstendig og i team
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde
 • Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper skriftlig

Internasjonalisering

Studiet går på Bali.

Målgruppe

Studieprogrammet har søkere fra videregående skole med interesse for et internasjonalt perspektiv på utdanningen sin som primærmålgruppe.

Opptakskrav og rangering

I henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning kan følgende tas opp:

 • Søkere med generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1. 
 • Søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle opptakskravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her. 
 • Søkere som har generell studiekompetanse og har bestått et realfagskurs med ett semesters omfang med fordypning i matematikk og fysikk fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

For en oversikt over studiets innhold viser vi til emnetabellen nedenfor.

Pedagogisk opplegg på Bali

Studentene vil bli tett fulgt opp gjennom egne kontaktlærere på Campus Bali hvor det arrangeres faglige ekskursjoner i nærområdene. Enkelte av forelesningene vil foregå via internett fra HiG, men det vil alltid være forelesere og fagpersonell til stede på Bali for å kvalitetssikre undervisningen i alle ledd. Vi legger vekt på variasjon i undervisningen, samt bruk av teknologiske hjelpemidler slik at studentene vil oppleve mestring og suksess. Små feltarbeid og turer vil stimulere til læring. Et studieopphold på Bali vil gi studentene en merverdi i form av flerkulturell forståelse. Denne kompetansen er i vårt moderne samfunn høyt verdsatt i yrkeslivet og samfunnet for øvrig.

Det er viktig å understreke at dette er et fulltidsstudium som krever stor arbeidsinnsats for å fullføre på lik linje med lignende studier i Norge.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at alle studenter ved byggstudiet disponerer egen bærbar PC/Mac med muligheter for tilkobling til et trådløst nettverk, og at PC-en/Mac-en har kamera/lydtilgang. For å kunne gjennomføre utdanningen, må følgende være tilgjengelig:

Hardware:

 • Datamaskin med lydkort og tilkobling til internett.
 • Headset med mikrofon.

Brukeren må ha nødvendige rettigheter på datamaskinen må kunne laste ned programfiler uten at eventuell brannmur hindrer dette.

Emnetabeller

Obligatoriske emner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H)
BYG1261 Byggteknikk O 10
TØL1001 Ingeniørrollen O 10
REA1141 Matematikk 1 O 10
Sum: 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne