Bachelorstart ingeniørutdanning maskin - Campus Bali 30 stp - BBMAS

Innledning

Som en oppstart på bachelorutdanning ingeniør maskin er det tilrettelagt for 30 studiepoeng ved Campus Bali som er en del av Udayana universitet. For fullstendig beskrivelse av studiet, se fagplan 'Bachelor i ingeniørfag - maskin'.

Som maskiningeniør kan du søke jobb i mange ulike bransjer. Det kan være innen konstruksjon, utvikling og produksjonsledelse i verkstedindustri, produksjonsbedrifter, prosessindustri, offshore- og oljeindustri, konsulentfirmaer samt i kommunale og statlige tekniske etater. Som en følge av et høyt investeringsnivå offshore er behovet for maskiningeniører i mange sektorer å være økende

Vanlige arbeidsoppgaver for maskiningeniøren kan være:

 • Konstruksjon, utvikling og forbedring av produkter, konstruksjoner og produksjonsutstyr
 • Kvalitets- og produksjonsledelse
 • Utvikling og effektivisering av produksjonsprosesser
 • Drift av tekniske anlegg

Campus Bali og NORCIS

Høgskolen i Gjøvik samarbeider med Nordic Centre for International Studies (NORCIS) om Bachelorstart i ingeniørutdaning maskin høsten 2013, som blir avholdt på Campus Bali. I tillegg til den faglige utdannelsen vil du som student få muligheten til å oppleve en annerledes kultur – en erfaring som kan være nyttig senere i livet.

NORCIS utgjør i dag det nordiske senteret ved Udayana Universitetet på Bali, som til sammen har mer enn 25 000 studenter. Les mer nyttig informasjon om hvilke unike muligheter du kan oppleve, ved å besøke vår nettside om Campus Bali. For mer informasjon om studiestedet, samt studieavgift til HIG og semesteravgift for studier på Campus Bali, - besøk nettsiden til NORCIS.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er på 30 studiepoeng, og gjennomføres normert i løpet av høstsemesteret. Studiet kan søkes innpasset i Bachelor i ingeniørfag, maskin med oppstart i annet semester, og fører da til graden ”Bachelor i ingeniørfag, maskin”, se for øvrig. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning.
Søknadsfrist for slik innpasning er 15. november. Krav om minimum 20 studiepoeng bestått for innpassing.

Forventet læringsutbytte

En fullstendig ingeniørutdanning vil tilfredsstille de gjeldene krav til læringsutbytte som er definert i kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Læringsutbytte er de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kandidatene skal ha ved avsluttet utdanning. Se fagplan for 'Bachelor i ingeniørfag - maskin'

Studieprogrammet på 30 stp. omfatter de samme emner og krav som ved oppstart av ingeniørutdanning på Campus Gjøvik, og vil derfor kunne gi samme læringsutbytte.

Studentene skal etter å ha fullført de oppsatte tre emner forventes å inneha følgende:

Kunnskap :

 • Ha grunnleggende kunnskaper innen de oppsatte emneområder
 • Ha et faglig grunnlag og en forståelse som andre emner kan bygge videre på.
 • Kunne se grunnleggende sammenhenger mellom teori og ingeniørfaglige anvendelser

Ferdigheter :

 • Kunne anvende tilegnede kunnskaper
 • Ha utviklet evnen til å tenke og resonere logisk

Generell kompetanse :

 • Evne til kritisk refleksjon, vitenskapelig tenkemåte og etisk kompetanse
 • Kunne presentere faglige resultater skriftlig og muntlig
 • Kunne kommunisere med andre om teknologiske problemstillinger

Internasjonalisering

I tillegg til det faglige utbyttet, vil studieoppholdet på Bali gi deg gode muligheter for kontakt med både indonesiske og andre internasjonale studenter fra både Europa og Asia.

Målgruppe

Studenter som ønsker en god ingeniørutdanning tilpasset næringslivets behov og som tilfredsstiller opptakskravene nedenfor, og som samtidig ønsker å se sitt framtidige virke i et internasjonalt perspektiv.

Opptakskrav og rangering

I henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning kan følgende tas opp:

 • Søkere med generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1.
 • Søkere som har bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle opptakskravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her.
 • Søkere som har generell studiekompetanse og har bestått et realfagskurs med ett semesters omfang med fordypning i matematikk og fysikk fyller kravene for opptak uten hensyn til de spesielle kravene i matematikk og fysikk som er fastsatt her.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Det vil bli organisert semesteroppstart for studentene, med NORCIS som utførende enhet, etter anvisning fra HIG.

Emner på Bali

Ingeniørrollen: Emnet er tilrettelagt som nettstudium ved at undervisningsmateriell er tilgjengelig på Fronter LMS og ved nettbasert veiledning. Gjennom forelesninger, øvinger og et gjennomløpende prosjekt skal studentene bli kjent med ingeniørens arbeidsområder og arbeidsmåter og bli bevisst på å se konsekvenser av ulike teknologiske løsninger.

Materiallære: Emnet er nettbasert med lærestoff på Fronter og egen Web-side. Det gjennomføres en prosjektoppgave. Emnet gir bred kunnskaper om grunnleggende materiallære, valg av materialer i konstruksjoner. Kunnskapen anvendes i realistiske problemstillinger.

Matematikk 1: Emnet er tilrettelagt som nettstudium  ved at forelesninger er tilgjengelig på Fronter LMS og ved nettbasert veiledning via Eluminate.  Emnet gir grunnleggende kunnskap i matematikk som er et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsing, samt grunnlag for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Emnet vektlegger regneferdigheter og grunnleggende begrepsforståelse.

Pedagogisk opplegg
Studentene vil bli tett fulgt opp gjennom egne kontaktlærere på Campus Bali hvor det arrangeres faglige ekskursjoner i nærområdene.  I tillegg til forelesninger og studiemateriell via internett fra HiG, vil det også være forelesere og fagpersonell til stede på Bali for å kvalitetssikre undervisningen i alle ledd. Vi legger vekt på variasjon i undervisningen, samt bruk av teknologiske hjelpemidler slik at studentene vil oppleve mestring og suksess. Små feltarbeid og turer vil stimulere til læring. Et studieopphold på Bali vil gi studentene en merverdi i form av flerkulturell forståelse. Denne kompetansen er i vårt moderne samfunn høyt verdsatt i yrkeslivet og samfunnet for øvrig.

Det er viktig å understreke at dette er et fulltidsstudium som krever stor arbeidsinnsats for å fullføre på lik linje med lignende studier i Norge.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at alle studenter disponerer egen bærbar PC/Mac med muligheter for tilkobling til et trådløst nettverk, og at PC-en/Mac-en har kamera/lydtilgang.

For å kunne gjennomføre utdanningen, må følgende være tilgjengelig:

Hardware:

 • Datamaskin med lydkort og tilkobling til internett.
 • Headset med mikrofon.

Brukeren må ha nødvendige rettigheter på datamaskinen og må kunne laste ned programfiler uten at eventuell brannmur hindrer dette.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
REA1141F Matematikk 1 for fleksibel ingeniørutdanning O 10          
TØL1001 Ingeniørrollen O 10          
TEK2011 Materiallære for ingeniører O 10          
Sum: 30 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne