Byggesakskolen - BSS-60

Innledning

Gjennom Meld. St. 28 (2011–2012) «Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk» setter myndighetene opp følgende to hovedmål for bransjen:

 • Godt utforma, sikre, energieffektive og sunne bygg
 • Betre og meir effektive byggjeprosessar

Hovedmålet «Godt utforma, sikre, energieffektive og sunne bygg» er detaljert i følgende delmål:

 • Tidsriktig arkitektur og god byggjeskikk skal medverke til attraktive stader
 • Sikre bygg skal møte klimaendringane
 • Bygg skal ha tilfredsstillande inneklima, og ein skal unngå bruk av helse- og miljøfarlege stoff
 • Prosentdelen av tilgjengelege og universelt utforma bygg skal aukast innan 2025
 • Energibruken i bygg skal reduserast monaleg innan 2020

Om «Betre og meir effektive byggjeprosessar» heter det:

 • Regelverk og byggjesaksprosessar skal vere enkle, føreseielege og brukarvenlege
 • Gode bygg føreset aktørar med riktig kompetanse
 • Smartare bruk av IKT skal gje meir kostnadseffektive byggjeprosessar og auka produktivitet
 • Tilsyn og kontroll skal motivere til auka seriøsitet i næringa og færre byggfeil

«Byggesakskolen» tar spesielt for seg temaer som berører kommunenes forvaltning av lovverket som regulerer byggesaker. Imidlertid vil kommunenes bidrag til å sikre effektive byggeprosesser også medføre at kommunale aktører innehar en viss byggfaglig kompetanse slik at man kan bistå bransjen med godt utforma, sikre, energieffektive og sunne bygg.

Både universell utforming og byggeskikk er nevnt spesielt både i Plan- og bygningsloven, samt i Stortingsmeldingen. Disse to områdene får dermed en noe spesiell status, noe som også gjenspeiles i studiet. Disse fagområdene vil også kunne ha stor interesse for andre aktører i bransjen utover kommunale byggesaksbehandlere.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studieprogrammet er på 60 studiepoeng i 1. syklus. Studiet er organisert som en fleksibel deltidsutdanning over 2 år. Dette innebærer en forventet arbeidsinnsats på rundt 15 - 20 timer pr uke i undervisningsperioden.

Forventet læringsutbytte

Studiets overordnede mål er å medvirke til bedre og mer effektive byggeprosesser gjennom å formidle relevant kunnskap til generelt ulike aktører i byggeprosessen, og spesielt kommunale byggesaksbehandlere.

Etter fullført studium skal studentene ha:

Kunnskap:

 • Bred kunnskap om de ulike aktører i en byggeprosess, deres roller og ansvar.
 • Innsikt i privatrettslige forhold som regulerer partenes ansvar og oppgaver.
 • Inngående kunnskap om plan- og bygningslovens bestemmelser om kommunal saksbehandling og gjennomføring av tilsyn.
 • Generell byggteknisk kunnskap som grunnlag for utøvelse av kommunal saksbehandling og tilsyn.
 • Spesiell og inngående kunnskap om byggeskikk, estetikk og stedsforming samt universell utforming.
 • Innsikt i Plan- og bygningslovens bestemmelser om arealutnyttelse.

Ferdigheter:

Etter gjennomført studium skal studenten være i stand til å:

 • Føre en profesjonell dialog med andre aktører i bransjen som bidrar til bedre og mer effektive byggeprosesser.
 • Gjennomføre kommunal byggesaksbehandling og tilsyn.
 • Vurdere tiltakenes estetiske uttrykk og deres bidrag til stedets kvaliteter.
 • Vurdere tiltakenes egenskaper med hensyn til tilgjengelighet, og veilede i hvordan man kan oppnå optimale løsninger i så måte.

Generell kompetanse:

Etter gjennomført studium skal studenten være i stand til å:

 • Anvende forskningsbasert kunnskap til å videreutvikle egen yrkespraksis
 • Søke opp og presentere kunnskap på akademisk form

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utveksling av studenter innen dette studieprogrammet.

Målgruppe

Studiets målgruppe er personer som har noe arbeidserfaring fra gjennomføring av byggesaker, både innen offentlig sektor som byggesaksbehandler og som ansvarlig søker eller prosjektutvikler.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studieprogrammet er generell studiekompetanse.

Ved søknad om opptak til studieprogrammet kan det søkes om å få innpasse emner hvor det allerede er avlagt eksamen.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Innhold

Studiet tar for seg følgende hovedtemaer:

 • Organisering og gjennomføring av byggeprosesser
 • Plan- og bygningsrett med hovedfokus på kommunal byggesaksbehandling og tilsyn
 • Byggteknikk med vekt på energi, fukt, brann og lyd
 • Universell utforming
 • Byggeskikk

Studiets bærende pedagogiske ide er at kunnskapen utvikles best i dialog og samhandling, og at den enkelte student gjennom sin bakgrunn har et viktig bidrag til gruppens totale kunnskapsutvikling. Dette innebærer at studentene oppfordres til å dele sin kunnskap med sine medstudenter, samt at hver enkelt student forventes å bidra med faglige innspill i fellesskapet.

Studiet er i vesentlig grad nettbasert, noe som stiller store krav til studentenes egen motivasjon, planlegging og læring. De fleste læringsaktiviteter foregår ved bruk av internett og læringsplattformen «Fronter». Det forutsettes at studentene behersker denne teknologien samt har nødvendig utstyr for å gjennomføre de ulike læringsaktiviteter som inngår i studiet.

I tillegg til den nettbaserte delen vil det også arrangeres samlinger. Disse vil fordele seg på følgende måte:

Semester Emne Samling Tidspunkt
Vår Byggesaken Oppstart, 2 dager Januar
Høst Byggeskikk, estetikk og stedsforming Oppstart, 1 dag September
Vår Tilsyn Oppstart, 1 dag Januar
Høst Universell utforming

Oppstart, 1 dag

Laboratoriet 1 dag

September

Oktober

 

Hvert emne struktureres i temaer, hvor det for hvert tema planlegges ulike læringsaktiviteter. Dette kan være oppgaver; både individuelle og gruppebaserte, videoforelesninger, litteraturstudier etc. Veiledning gis både ved asynkront forum i læringsplattformen og ved synkrone møteplasser på nettet (ClassLive) der det benyttes både lyd og bilde. Her forventes det også aktiv deltakelse fra studentene.

Studieprogrammet består av følgende fire emner (se også emnetabell nederst):

 1. Byggesaken                                   15 studiepoeng
 2. Tilsyn                                           15 studiepoeng
 3. Universell utforming                         15 studiepoeng
 4. Byggeskikk, estetikk og stedsforming  15 studiepoeng

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kommunisere ved bruk av internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:

Hardware:

 • Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web-kamera
 • Nettilkobling

Software:

 • Diverse avspillingsprogrammer som lastes gratis ned fra internett (for eksempel FlashReader, Acrobat Reader etc)

Det kreves videre at studenten har tilgang til en arbeidsplass med datamaskin som har mulighet for å motta webforelesninger. (Dvs at slike sendinger ikke blir hindret av for eksempel brannmurer). Ved gjennomføring av flervalgstester på nettet har studenten selv ansvar for sikker nettforbindelse.

Emnetabeller

Obligatoriske emner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V) S4(H)
K1174 Byggesaken O 15      
K1176 Byggeskikk, estetikk og stedsforming O   15    
K1175 Tilsyn O     15  
K1177 Universell utforming O       15
Sum: 15 15 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne