Fysikk og kjemi
2014-2015 - REA2101 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

TØL1001 Ingeniørrollen

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i fysikk og kjemi som andre emner kan bygge videre på
 • forstå fysikkens og kjemiens grunnleggende betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning
 • forstå grunnleggende sammenhenger mellom ulike fenomen i klassisk mekanikk og praktiske anvendelser
 • forstå grunnleggende sammenhenger mellom kjemi og praktiske anvendelser
 • tilegne seg nødvendige kunnskaper i fysikk og kjemi som grunnlag for livslang læring

Ferdigheter:

 • ha et relevant begreps- og formelapparat
 • kunne gjøre rede for grunnleggende fenomen i fysikk og kjemi
 • opparbeide grunnleggende ferdigheter i laboratoriearbeid og rapportskriving

Generell kompetanse:

 • forstå naturvitenskapelige tenkemåter og metode
 • kan formidle kunnskap i fysikk og kjemi
 • utvikle ingeniørdannelse

Emnets temaer

Fysikk:

 • Mekanikk:
  • Kinematikk og dynamikk for translatorisk bevegelse til en partikkel:
   • Rettlinjet og plan bevegelse. Posisjon , hastighet og akselerasjon. Newtons lover. Arbeid, potensiell og kinetisk energi. Bevegelsesmengde. Bevaringslover. Effekt og virkningsgrad.
  • Kinematikk og dynamikk for rotasjonsbevegelse:
   • Sirkelbevegelse for partikkel, vinkelfart og vinkelakselerasjon. Rotasjon av et fast legeme om en fast akse. Treghetsmoment og rotasjonsenergi. Kraftmoment og spinn. Momentsetningen.
 • Svingninger:
  • Frie svingninger uten dempning. Matematisk pendel.
 • Væskemekanikk:
  • Hydrostatikk: Trykk. Oppdrift. Krefter på neddykkede flater. Hydrodynamikk: Kontinuitetslikningen. Bernoulli's likning.

Kjemi:

 • Atomstruktur, periodesystemet og kjemiske bindinger.
 • Reaksjonslikninger, reaksjonstyper og støkiometriske beregninger.
 • Navnsetting.
 • Syrer, baser og buffere.
 • Galvaniske celler, elektrolyse og korrosjonsteori.
 • Gasser, løsellighet i væsker og løsninger.
 • Organiske stoffgrupper

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Studentene står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset den enkeltes behov. Emnet foreleses med 25 til 30 forelesninger på campus som er åpne for alle. Forelesninger som tar for seg hovedpunktene i emnet finnes også ferdig innspilt tilgjengelig på internett. Det tilbys 3 til 4 forelesninger/veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta. I emnet inngår 1 obligatorisk laboratorieøvelse i kjemi som utføres på campus. I tillegg gjennomføres 12 obligatoriske regneøvinger.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer(e)). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3. - 4. år) til retting og utarbeidelse av eksamensoppgaver, neste gang høsten 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator (som ikke kan kommunisere med andre)
 • John Haugan: Tabeller og formelsamling (NKI-forlaget). ISBN 82-562-2483-5
 • Gyldendal: Tabeller og formler i fysikk, 2Fy og 3Fy/Fysikk 1 og Fysikk 2

Obligatoriske arbeidskrav

 • 12 obligatoriske regneøvinger og 1 obligatorisk lab-øvelse. Den obligatoriske lab-øvelsen samt 9 av de 12 obligatoriske regneøvingene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
 • Y-vei og Tresemesterstudentene må i tillegg ha bestått REA0021 Forkurs i fysikk for TRES og y-vei, der mappe og avsluttende prøve må være bestått.

Læremidler

Sears and Zemansky, McMurry and Fay; "Selected chapters from University Physics / Chemistry (HiG)"; Pearson (2013).