Teknologiledelse
2015-2016 - TEK2031F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten

Kunnskap:

 • ha kjennskap til hvordan effektiv verdiskaping skjer internt i en bedrift
 • ha kjennskap til sammenhengn mellom bedriften og verdikjeden
 • ha kjennskap til hvordan teknologi og mennesket bør fungere sammen for å skape konkurransefortrinn

Ferdigheter:

 • kunne utvikle effektive verdiskapingsstrategier for bedrifter
 • kunne analysere bedriften sine interne prosesser og verdikjeden for å finne forbedringsområder
 • Kunne lede kontinuerlig forbedringsarbeidet som sikrer konkurransefortrinnene til bedriften

Generell kompetanse:

 • ha en forståelse for prosessene som inngår i en bedrift, og forskjeller mellom vare- og tjenesteproduksjon
 • ha en forståelse for prosessbegrensinger
 • ha en forståelse for Lean-paradigmet
 • ha en forståelse for rollen til plan og prognoser for effektivitet i verdikjeden og produksjon
 • ha en forståelse av kompleksiteten og mangfoldigheten som skal til for å oppnå konkurransefortrinn

Emnets temaer

 •  Vare- og tjenesteproduksjon
 •  Beslutningsmodeller
 •  Prosjektstyring
 •  Prosessutforming og analyse av prosesser
 •  Måling av prosesseffektivitet
 •  Prosessbegrensninger og ressursknapphet
 •  Kontinuerlig forbedring
 •  Lean filosofi og gjennomføring
 •  Effektive og integrerte verdikjeder
 •  Lagerstyring
 •  Prognoser og operasjonell planlegging

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor, ekstern sensor hvert 4. år, neste gang høsten 2016

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 C:  Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Lærebøker

Obligatoriske arbeidskrav

 2 øvinger skal leveres inn i Fronter som pdf til fastsatt tid som må godkjennes for å få gå opp til eksamen.

Læremidler

 Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i

 •  Bachelor i ingeniørfag - maskin
 •  Bachelor i teknologidesign og ledelse
 •  Bachelor i økonomi og ledelse