Praksis 1 Aktivitet og mestring
2016-2017 - EPR1001 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Alle tidligere emner

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal øve på, og reflektere over sentrale ferdigheter for yrkesutøvelsen, inne på skolen og i møte med brukere/pasienter.

Kunnskap: Studenten skal

 • vise grunnleggende kunnskap om samspillet mellom mennesket, aktivitet og omgivelser i møte med bruker
 • forstå menneskers forutsetninger for deltagelse i aktivitet og utforme aktivitet med utgangspunkt i individets ressurser
 • ha kunnskap om aktuelle brukergrupper og ergoterapeutiske metoder ved praksisstedet

Ferdighet: Studenten skal

 • utføre aktivitetsanalyse i møte med brukere
 • vurdere universell utforming i miljøet på skolen
 • beskrive hvordan omgivelsenes utforming påvirker den enkeltes muligheter til aktivitet og deltagelse
 • identifisere brukerbehov med ergoterapeutiske datainnsamlingsmetoder i forbindelse med utvikling av velferdsteknologi
 • delta i terapeutisk bruk av aktivitet og kommunisere terapeutisk i møte med pasienten/bruker
 • reflektere over innholdet i   tilbudet som blir gitt på praksisstedet
 • reflektere over egen fagutøvelse og vise evne til å korrigere terapeutisk tilnærming i tråd med veiledning

Generell kompetanse: Studenten skal

 • gjennomføre all sin praksis kunnskapsbasert.
 • gjennomføre all sin praksis i henhold til yrkesetiske retningslinjer for ergoterapeuter
 • inkludere brukerens perspektiv i all yrkesutøvelse samt delta i tverrprofesjonellt arbeid på praksisplassen
 • bli bevisst egen profesjonell rolle og reflektere over egen praksis
 • søke veiledning og nyttiggjøre seg av forskning og profesjonell erfaring
 • ta ansvar for og drøfte egne læringsmål

Emnets temaer

Ferdighetstrening i ergoterapi. Ergoterapifaglig arbeid med utgangspunkt i fagene:

 • Anatomi og fysiologi
 • Psykologi og pedagogikk
 • Etikk
 • Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
 • Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
 • Akivitetsanalyse
 • Funksjonsanalyse

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til seminarer, oppgaver, selvstudie, ferdighetstrening, klinisk praksis og refleksjon.

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får vurderingen ikke-bestått resultat i en praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene. I tillegg kommer praksisforberedelse før praksisperioden ( i forrige emne) Veiledningsgrunnlaget skal leveres før oppstart i praksis for godkjenning.
En skriftlig oppgave relatert til fokus for praksisperioden leveres i fronter etter avsluttet praksis.  Det skriftlige arbeidet må være godkjent for at praksis skal være bestått.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved NTNU Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i fronter.

Supplerende opplysninger

Emnet består av 5 studiepoeng ferdighetstrening og 5 studiepoeng klinisk praksis.
I løpet av denne praksisperioden skal studentene følge et pasientforløp, og opparbeide seg kompetanse i det teamarbeidet som er nødvendig for å ivareta individets behov.