Deltagelse i aktivitet
2016-2017 - ERG1041 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Alle emner i 1. semester

Forventet læringsutbytte

I dette emnet skal studenten tilegne seg innsikt i hvordan deltakelse og aktivitet er avgjørende for hvordan folk oppfatter helse og livskvalitet. Aldringsprosessen, deltakelse og velvære for eldre mennesker blir diskutert og knyttet til miljømessige sammenhenger. Studentene får kjennskap til å tilrettelegge for deltakelse og mestring for mennesker i ulike livsfaser.

Kunnskap: Studenten skal

 • gjøre rede for begrepet deltakelse relatert til individ-, gruppe- og samfunnsnivå
 • kjenne til hvordan lover, forskrifter og ulike retningslinjer påvirker ergoterapeutens praksis
 • beskrive hva som kjennetegner rehabilitering og hverdagsrehabilitering.
 • gjøre rede for sentrale teorier og begreper innen ergoterapi i forhold til kreativitet og meningsskapende aktivitet
 • gjøre rede for dimensjoner i menneskelig aktivitet med utgangspunkt i ergoterapeutiske begrepsmodeller
 • beskrive betydningen av meningsfull aktivitet i ulike livsfaser

Ferdighet: Studenten skal

 • med ergoterapeutiske metoder foreslå og motivere for meningsfull deltakelse i aktivitet
 • beskrive betydningen av aktiv deltakelse i menneskers rehabilitering
 • beskrive interaksjonen mellom individ, aktivitet og miljø, og hvordan dette henger sammen med utføring av og deltakelse i aktivitet
 • gjennomføre aktivitetsanalyse med hovedvekt på kroppsfunksjoner
 • inneha grunnleggende kunnskap om kommunikasjon
 • kunne bruke teoretiske begrepsmodeller som grunnlag for klinisk arbeid, og gi støtte for hvordan datainnsamling, dataanalyse, målsetting og handlingsplan kan iverksettes

Generell kompetanse: Studenten skal

 • reflektere rundt valg av aktivitet og motivasjonsfaktorer i møte med mennesker i ulik alder, kjønn, bakgrunn, etnisitet og funksjonsnivå
 • forstå ergoterapeutens rolle i sammenheng med problemløsning
 • ha kjennskap til kunnskapsbasert praksis

Emnets temaer

Anatomi, fysiologi, biomekanikk, kognisjon, aktivitetsanalyse, livsfaser, ergoterapi begrepsmodeller, kunnskapsbasert praksis.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet ferdighetstrening, arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver og selvstudie.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Annet

Vurderingsformer

2 individuelle deleksamener:
Del 1; skriftlig mappeinnlevering med 1 - 2 arbeider (50%)
Del 2; posterpresentasjon med muntlig presentasjon (50%)

Del 1; Karaktersetting gjøres ut fra en helhetsvurdering av mappen.

Del 2; Bedømmelse av posterpresentasjonen som lages med utgangspunkt i mappen, og den muntlige presentasjonen gjøres også ut fra en helhetsvurdering av posterpresentasjonen og den muntlige presentasjonen.

Begge deler må bestås for at emnet skal være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger universitetets hjemmesider. Del 1 må være bestått for å få gjennomføre del 2. Ved ikke bestått del 2 må kun denne kontinueres.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i Fronter. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.