Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 2. Fokus på folkehelse og livsstilssykdom
2016-2017 - ERG2011 - 10sp

Forutsetter bestått

 • ERG1001 Introduksjon til ergoterapi
 • ERG1011 Anatomi og fysiologi
 • ERG1021 Helse og aktivitet
 • ERG1041 Deltagelse i aktivitet

Anbefalt forkunnskap

 • ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser, del 1

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal innhente kunnskap om folkehelse og ulike helseutfordringer i velferdssektoren: tilegne seg kunnskap om forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende/habiliterende tiltak. Få kompetanse om tilpasning av omgivelser, inklusive bruk av hjelpemidler.

Kunnskap: Studenten skal

 • ha kunnskap om mestring og mestringsstrategier
 • ha kunnskap om ulike kommunikasjonsstrategier i endringsarbeid
 • beskrive ulike faktorer som påvirker menneskets livssituasjon utfra et fysisk, psykisk, kognitivt og følelsesmessig perspektiv
 • gjøre rede for folkehelsesykdommer, livsstilsykdommer og fremtidens helseutfordringer i velferdssektoren, herunder også demenstilstander
 • beskrive uhelse som begrep, og forstå bakenforliggende faktorers betydning for forekomst av uhelse 
 • beskrive habiliteringens funksjon når det gjelder støtte og behandling til barn, ungdommer og voksne med varige funksjonsnedsettelser
 • gjøre rede for tekniske hjelpemidlers betydning for å muliggjøre delaktighet og integrering i samfunnet for mennesker med psykososial eller somatisk funksjonsnedsettelse

Ferdighet: Studenten skal

 • kunne benytte muliggjørende ferdigheter og strategier
 • beskrive og sammenligne ulike teorier om fysisk, kognitiv, sosial og personlig utvikling, samt diskutere ulike faktorer som påvirker menneskers livslengde og livskvalitet
 • kunne benytte og vurdere kartleggingsintrumenter ved ulike helseutfordringer
 • kunne analysere og dokumentere hvordan tekniske hjelpemidler og tilpasning av bosted/arbeidsplass/skole kan bidra til aktivitet og deltakelse hos enkeltindivider
 • ha en innovativ tilnærming ved valg av løsninger

Generell kompetanse: Studenten skal

 • vise kompetanse i folkehelse og forebygging av livsstilssykdommer ved livsstilsendring og helsepedagogikk
 • vise kompetanse i tilpasning av omgivelser
 • kunne lese vitenskapelige artikler og benytte kunnskapsbasert praksis

Emnets temaer

 • Muliggjørelse
 • Helsefremming
 • Folkehelse
 • Mestringsstrategier
 • Rehabilitering/Habilitering
 • Uhelse
 • Helseutfordringer i velferdssektoren
 • Tilpasning av omgivelser/tekniske hjelpemidler

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, ferdighetstrening, gruppearbeid og selvstudie.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger på universitetets hjemmesider.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i Fronter. Veiledning i valg av litteratur gir av emnelærer.