Forskning og utvikling i ergoterapi
2016-2017 - ERG3011 - 5sp

Forutsetter bestått

 • ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 1
 • ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 2. Fokus på folkehelse og livsstilsykdom
 • ERG3031 Ergoterapi i samfunnet
 • ERG3001 Prosjektledelse i ergoterapi

Anbefalt forkunnskap

Tidligere emner

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal tilegne seg innsikt i vitenskapelig forskning innen ergoterapi. Studentene studerer ulike teoretiske perspektiver og vitenskapelige metoder. Emnet skal gi studentene mulighet til å koble teori og praksis. Aktuelle internasjonale og nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekt presenteres.

Kunnskap: Studenten skal

 • gjenkjenne forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner innen ergoterapi, ha kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske retninger, og kunne gjøre rede for hvordan disse preger vår virkelighetsoppfatning
 • forstå sammenhengen mellom metode, problemstilling og forskningsspørsmål og vise innsikt i forskningsprosessen, strategi, design og metodevalg, datainnsamling, bearbeiding og rapportering
 • tenke globalt og handle lokalt

Ferdighet: Studenten skal

 • være i stand til å nyttiggjøre seg forskningsrapporter og forskningsresultater i sin yrkesutøvelse innen ergoterapi
 • utforme prosjektskisse for bacheloroppgave

Generell kompetanse: Studenten skal

 • vise innsikt og forståelse for forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, sikkerhet og taushetsbelagte data
 • forstå betydningen av å ivareta menneskeverd og menneskerettigheter innen forskning og fagutvikling
 • vise respekt for andres integritet, frihet, selvbestemmelse og ivaretar krav til konfidensialitet

Emnets temaer

 • Aktuell forskning og utviklingsarbeid innen ergoterapi
 • Vitenskapsteori
 • Forskningsmetode
 • Forskningsetikk.

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet prosjektarbeid i grupper i tillegg til forelesninger, ferdighetstrening, seminarer, oppgaver, og selvstudie.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Studentene gjennomfører et forskningsprosjekt som presenteres i form av en prosjektskisse for bacheloroppgaven. Dette prosjektet legges fram og presenteres for medstudentene (opponenter) og sensorene på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til kvaliteten på rapporten, framlegget og opponering av medstudenter.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger på universitetets hjemmesider. Ved kontinuasjon vil studentene få anledning til å benytte evt. innhentet empiri, men må skrive ny forskningsrapport. Kontinuasjonen kan foregå individuelt eller i grupper, etter studentenes ønske.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på Fronter. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Supplerende opplysninger

Empiri i forbindelse med prosjektet må kun innhentes på NTNU i Gjøvik.
Høst 5. semester åpner for internasjonalisering. Studentene kan søke om å reise på utveksling i 5. semester og vi tar imot studenter fra andre land. Det legges til rette for at studentene kan ta deler av sin utdanning i utlandet, og det åpnes også for innreisende studenter fra våre samarbeidspartnere. Dette emnet foregår i sin helhet på engelsk med tanke på innreisende studenter når dette er aktuelt. For utreisende studenter kreves at man har bestått alle eksamener og interne prøver i studiet.