Universell utforming og velferdsteknologi som helsefremmende strategier
2016-2017 - ERG3021 - 15sp

Forutsetter bestått

 • ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi
 • ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 1
 • ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 2. Fokus på folkehelse og livsstilsykdom
 • ERG3001 Prosjektledelse i ergoterapi
 • EPR2021 Praksis 2 Ergoterapi for helsefremming og folkehelse, ved sykdom og funksjonsnedsettelse - eller EPR2011 Praksis 3 Ergoterapi ved folkehelse og livsstilsykdom

Anbefalt forkunnskap

Tidligere emner

Forventet læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal utvikle innsikt i hvordan utgangspunktet for universell utforming er alles naturlige rett til å delta i samfunnet. Studenten skal lære hvordan helsefremming kan utformes, organiseres og evalueres (helsefremming og helseledelse).

Kunns

 • gjøre rede for helsefremming (health promotion), og forklare begreper som empowerment, livskvalitet og salutogenese samt definisjoner av helse og helsetiltak
 • forklare nøkkelbegreper i helsefremmende arbeid som empowerment, health promotion, livskvalitet og salutogenese
 • kjenne til hvordan folks helse knyttes til menneskers mestring, inkludering og deltakelse, og forstå forholdet mellom et universelt utformet samfunn og dettes innvirkning på folkehelsen
 • kunne bruke begreper som helsedeterminanter, risikogrupper og helsepersonellressurser på en relevant måte

Ferdighet : Studenten skal

 • gjøre rede for innholdet i internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og forskrifter som er grunnlaget for universell utforming
 • formulere et eget eksempel på hvordan helsefremmende strategier kan gjennomføres og evalueres i praksis
 • ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling

Generell kompetanse : Studenten skal

 • diskutere hvordan etiske aspekter innen folkehelsearbeid og folkehelsevitenskap kan bedømmes og vurderes
 • kunne planlegge, initiere og motivere helsefremmende tiltak innen ergoterapi

Emnets temaer

 • Helsefremming
 • Ergoterapi
 • Universell utforming
 • Innovasjon

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet gruppearbeid i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, og selvstudie.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurderingen består av to deleksamener:

 • Del 1: Prosjektoppgave (teller 50%)
 • Del 2: Hjemmeeksamen (teller 50%)
 • Begge deler må være bestått for at emnet skal være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • 2 interne sensorer på prosjektoppgaven.
 • 2 interne sensorer på hjemmeeksamen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger universitetets hjemmesider. Ved ikke bestått på en deleksamen må kun denne kontinueres.

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur legges ut på Fronter. Veiledning i valg av litteratur gir av emnelærer.

Supplerende opplysninger

Prosjektoppgaven kan være et tverrfaglig prosjekt i samarbeid med studenter fra andre studieprogram.